สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • โครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำ
 • ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท.
 • หนังสือเรียนแนวคิดใหม่
 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 • โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
 • หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine

  ข่าวประกาศ สสวท.

  สสวท. จัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ ระหว่าง วันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ. 2562 ออกอากาศทาง dltv 15 โดยมี สำนักง ...

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก