สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • สสวท. เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือเรียน บทที่ 1, 2 เป็นกรณีพิเศษ
 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่เติม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 • หนังสือเรียนแนวคิดใหม่
 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 • โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
 • หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for S ...

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก