สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • โครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำ
 • ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท.
 • หนังสือเรียนแนวคิดใหม่
 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 • โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
 • หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine

  ข่าวประกาศ สสวท.

  เนื่องจากได้มีประกาศวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเลือกตั้งในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม สสวท. จึงจำเป็นต้องปรับวันจัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เป็นวันที่ดังภาพ สามารถดูรายละเอีย ...

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก