สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1 (สามัญเดิม รุ่น 1)ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 – วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558ณ ห้องภาณุรังษีบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเท...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมของโรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ของการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน...
         ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เปิดเผยว่า สสวท. ได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. หรือ I...
ผลการสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 21 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพัก สสวท. เรสซิเดนส์ ครั้งที่ 2 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพัก สสวท. เรสซิเดนส์ ครั้งที่ 2 ขอบเขตของงานจ้าง (TOR)  
อ่านทั้งหมด

บทความประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
ผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อด้วงเต่าลายหยัก

ผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อด้วงเต่าลายหยัก

  การควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีการทางชีวภาพ เป็นวิธีการที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง แนวทางหนึ่งก็คื...

ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

คุณครูปานฤทัย อึ้งเกษมศรี โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เห็นความสนใจของเด็กนักเรี...

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน    เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม ปี 2557

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็…

ครูเกรียงศักดิ์ คงไทย ครูโรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต...

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

เริ่มแล้ว งานประชุมวิชาการ The 2nd International Science, Mathematics and Technology Education Con...

อ่านทั้งหมด

สื่อการเรียนการสอน สสวท.

เว็บลิงค์ สสวท.

หน่วยงานภายนอก

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก