สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

          ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ สสวท. จะจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ...
ประกาศซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์จัดเก็บผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์จัดเก็บผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเบื้งต้นเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
ประชาพิจารณ์ ขอบเขตของงาน(TOR)  การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร สสวท.
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน TOR โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (e-HR) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. 1-2ภาคผนวก ข. 1-2 ภาคผนวก ข. 3 ภาคผนวก ข. 4 ภาคผนวก ข. 5 ภาคผนวก ข. 6-7 ภาคผนวก ข. ...
อ่านทั้งหมด

บทความประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

คุณครูปานฤทัย อึ้งเกษมศรี โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เห็นความสนใจของเด็กนักเรี...

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน    เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม ปี 2557

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็…

ครูเกรียงศักดิ์ คงไทย ครูโรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต...

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

เริ่มแล้ว งานประชุมวิชาการ The 2nd International Science, Mathematics and Technology Education Con...

เยาวชนกาฬสินธุ์หาวิธีกำจัดแมลงวันด้วยวิธีธรรมชาติ

เยาวชนกาฬสินธุ์หาวิธีกำจัดแมลงวันด้วยวิธีธรรมชาติ

“ปลาร้า” เป็นภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหารด้วยการหมัก ชาวกาฬสินธุ์นิยมนำปลาร้าไปประกอบอาหารหลายชนิด แต...

อ่านทั้งหมด

สื่อการเรียนการสอน สสวท.

เว็บลิงค์ สสวท.

หน่วยงานภายนอก

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก