สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

ผลการประกวดราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ด้านสื่อวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของสสวท. พร้อมเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์
ผลการประกวดราคาจ้างจัดทำนิตยสาร สสวท. ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และประเภทสื่อดิจิทัล พร้อมจัดส่งจำนวน 6 ฉบับๆละ 4,000 เล่ม ด้วยวิธีการทางบอิเล็กทรอนิกส์
ผลการสอบราคาจ้างจัดแถลงข่าวและดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านสะเต็มศึกษา
          ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดงานแถลงข่าวและการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “สะเต็มศึกษา : เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนานวัตก...
          ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพด้านสะเต็ม เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนา แพทย์ เภสัชกร ทันตแพท...
อ่านทั้งหมด

บทความประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
ผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อด้วงเต่าลายหยัก

ผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อด้วงเต่าลายหยัก

  การควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีการทางชีวภาพ เป็นวิธีการที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง แนวทางหนึ่งก็คื...

ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

คุณครูปานฤทัย อึ้งเกษมศรี โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เห็นความสนใจของเด็กนักเรี...

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน    เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม ปี 2557

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็…

ครูเกรียงศักดิ์ คงไทย ครูโรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต...

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

เริ่มแล้ว งานประชุมวิชาการ The 2nd International Science, Mathematics and Technology Education Con...

อ่านทั้งหมด

สื่อการเรียนการสอน สสวท.

เว็บลิงค์ สสวท.

หน่วยงานภายนอก

สาขาและฝ่าย

  • สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก