Black Ribbon
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • TIMSS2015
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • STEM IPST School
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
 • IPST Digital Maths
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สายการบินนกแอร์ และศูนย์ฝึกการบินนานาชาติแพนแอมประเทศไทย เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสัมผัสประสบการณ์ในเครื่องช่วยฝึกบินสถานการณ์จำลองของนักบิน (...
  ตามที่ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประเมินในโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือ TIMSS จัดโดย IEA เพื่อประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของน...
  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเขียนบทความขนาดสั้นเพื่อนำเสนอตัวอย่าง STEM for Life สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ โด...
  โครงการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายภายในของ สสวท. (Help Desk)
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก