สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546

สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน ระดับปฐมวัย จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย 2546 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูปฐมวัยมีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาคุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาตลอดจนพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จิตวิทยาศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับตนเองธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวที่สำคัญ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา โดยเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 เป็นชุดเอกสารที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนที่ 2 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย และส่วนที่ 3 การออกแบบกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย

การจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 นี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากนักวิชาการของสสวท. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักการศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และสถาบันอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชน จากทุกภูมิภาคของประเทศ สสวท.จึงใคร่ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ และหวังว่าชุดเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และการศึกษาปฐมวัย หากมีข้อเสนอหรือแนวคิดที่จะทำให้เอกสารนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งให้ทาง สสวท. ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ ข่าวและกิจกรรม หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546