สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Recommend Print

สสวท. ผนึกกำลังลอริอัล ผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้วิชา “วิทยาศาสตร์กับความงาม”

ลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมบูรณาการการศึกษาไทย
จับมือ สสวท. ผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
สำหรับวิชา “วิทยาศาสตร์กับความงาม” เป็นครั้งแรก

ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง “ความงาม” ให้กับกลุ่มเยาวชนไทยทั่วประเทศไทย
 

220856-1

         บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเป็นครั้งแรกกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ในการร่วมผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เพื่อประกอบวิชา “วิทยาศาสตร์กับความงาม” หลักสูตรใหม่ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ลอรีอัล นับเป็นองค์กรเอกชนรายแรกที่เข้าไปให้การสนับสนุนการผลิตสื่อเสริมการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของลอรีอัลในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านความงามที่มีมากว่าศตวรรษให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง  รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความงามอย่างสมวัยในกลุ่มวัยรุ่นไทย  โดยร่วมปลูกฝังเยาวชนให้มีทัศคติและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ผ่านชุดสื่อเสริมการเรียนรู้วิดีทัศน์จำนวน 5 ชุด ซึ่งจัดทำโดยทีมนักสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการใช้สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่น่าสนใจ และสนุกสนาน สำหรับกลุ่มเป้าหมาย   
 
          เมื่อปีงบประมาณ 2555ที่ผ่านมา สสวท. ได้มีการพัฒนาหลักสูตร หนังสือเรียนและคู่มือครู “วิทยาศาสตร์กับความงาม” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับสถานศึกษาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความงามที่ควรภาคภูมิใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความงาม การดูแลรักษาสุขภาพและความงาม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตลอดจนรู้เท่าทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านความงามที่ปรากฏบนสื่อ และมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับความงามตามธรรมชาติหรือความงามที่บรรพบุรุษให้มา  บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และความงาม เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน จึงร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีอยู่ ผ่านทางการผลิตสื่อการเรียนรู้วิดีทัศน์ 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่หนึ่ง ความงามที่สมวัย ชุดที่สอง ผิวหนัง ชุดที่สาม เส้นผม ชุดที่สี่ เครื่องสำอางสำหรับเส้นผม และชุดที่ห้า เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง ประกอบการเรียนการสอนวิชา “วิทยาศาสตร์กับความงาม” นำเสนอผ่านตัวละครที่เสมือนเป็นตัวแทนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและอธิบายความรู้ผ่านตัวการ์ตูนกราฟฟิกที่น่าสนใจ โดยทีมงานผู้จัดทำที่เชี่ยวชาญการใช้สื่อสมัยใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมอาสาสมัคร “รู้สู้ flood” ผู้ทำให้สื่อภาพกราฟฟิคซึ่งบ่งชี้ข้อมูล ความรู้ สถิติ หรือที่เรียกว่า infographic เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพราะน่าสนใจและเข้าถึงง่าย
 
          ศาสตร์จารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ปี พ.ศ. 2558 จะเป็น ยุคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) การเคลื่อนย้ายเสรีของวิชาชีพส่วนใหญ่ได้แก่ วิศวกร นักสำรวจ สถาปนิก แทพย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำลังคนด้านสะเต็ม (STEM workforce) ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เน้นความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพในเศรษฐกิจและสังคมยุคเออีซี ประกอบกับ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง และต้องการกำลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิต และการบริการที่มีการแข่งขันสูง  ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์สะเต็มศึกษาที่จะพัฒนาระบบการศึกษาในปัจจุบันให้เป็นระบบสะเต็มศึกษา สิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนา 1ใน 4 ประเด็นหลัก คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนควรมีบทบาทเข้ามาร่วมจัด สะเต็มศึกษา เพราะหน่วยงานเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาสายสามัญ สายอาชีวะ และอุดมศึกษาที่มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเกี่ยวการผลิต การแปรรูป และการขนส่งสินค้าจากภาคเกษตร อุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการรักษาความมั่นคง ดังนั้นรัฐจึงควรออกมาตรการทางกฎหมาย ส่งเสริม หรือให้สิทธิประโยชน์เพื่อชักนำให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนมีโอกาสมาช่วยแนะนำผู้เรียน และช่วยครูให้สามารถแนะนำผู้เรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของหน่วยงาน และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility; CSR)”  
 
          นางสดับพิณ คำนวณทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงการสานต่อพันธกิจหลักด้านการถ่ายทอดความรู้ขององค์กรในครั้งนี้ว่า “หนึ่งในพันธกิจหลัก ซึ่งสะท้อนถึงหัวใจสำคัญขององค์กร คือ การสนับสนุนและนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และด้านความงาม ที่มีมานานกว่าศตวรรษ มาร่วมสร้างความเข้าใจและพัฒนาการในสังคม อันเป็นสิ่งที่ลอรีอัลได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง จากโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” หรือ โครงการ “บิวตี้ฟูล ทูมอร์โรวส์” ซึ่งเป็นทุนฝึกอาชีพเสริมสวยสำหรับผู้ขาดโอกาส  สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้      ลอรีอัล ประเทศไทย มีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมกับองค์กรด้านการศึกษาของภาครัฐ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการร่วมบูรณาการการเรียนรู้วิชา ‘วิทยาศาสตร์กับความงาม’ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่เข้าใจง่าย มีสื่อเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้สอนและผู้เรียน โดยเราเชื่อมั่นว่า หลักสูตรนี้จะทำให้เยาวชนไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของปรากฎการณ์ธรรมชาติต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับสุขอนามัย บุคคลิก และความงาม และจะช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น”
 
          นางสาวสิตานัน สิทธิกิจ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมถึงรายละเอียดและบทบาทของลอรีอัลว่า "ถือเป็นโอกาสอันดีที่ลอรีอัลจะได้แบ่งปันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และความงามที่เราเชี่ยวชาญไปสู่เยาวชนในวงกว้าง โดยเราได้จัดทำสื่อการเรียนรู้วิดีทัศน์ขึ้น 5 ชุด ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ โครงสร้างทางความงามของร่างกาย ผิวหนัง เส้นผม ไปจนถึงการเลือกสรรเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความงามในยุคปัจจุบัน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีด้านความงามตามธรรมชาติ ซึ่งวิดีทัศน์ทั้ง  5 ชุดนี้ ถือเป็นสื่อเสริทมการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มวัยรุ่น นอกเหนือจากตำราเรียน ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  โดยการใช้ตัวละครที่เสมือนเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกับการออกแบบกราฟฟิกเป็นตัวการ์ตูนที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยในการอธิบายความรู้เนื้อหาต่างๆ ผ่านตัวการ์ตูนที่หลักชื่อ ดร. แองเจิล (Dr.Angel) ร้อยเรื่องราวบทบาทสมมติให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของวัยรุ่น จึงทำให้สื่อวิดีทัศน์ของเรามีความน่าสนใจมากขึ้น โดยทีมงานผู้จัดทำ เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำข้อมูลประเภทสื่อภาพกราฟฟิค ซึ่งเคยเป็นอาสาสมัคร หนึ่งในทีม รู้สู้ flood และเพื่อให้พันธกิจในการถ่ายทอดความรู้ของเราเป็นไปอย่างยั่งยืน ลอรีอัลยังได้มีบทบาทในการเข้าไปอบรมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างครูวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ วิชา “วิทยาศาสตร์กับความงาม” สำหรับเผยแพร่และจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”
 
          หลักสูตรวิชา “วิทยาศาสตร์กับความงาม” สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้มีการทดลองใช้สอนจริงในโรงเรียน 5 โรง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาเก็บข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับความงามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไปคาดว่าจะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกว่าร้อยละ 80 ได้ศึกษาวิชาดังกล่าว

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ กิจกรรม สสวท. กิจกรรม สสวท. สสวท. ผนึกกำลังลอริอัล ผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้วิชา “วิทยาศาสตร์กับความงาม”