Black Ribbon
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • SciMath
 • TIMSS2015
 • STEM
 • STEM for Life
 • STEM IPST School
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
 • NokAir
 • WORLD DIDAC Asia 2017
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับอำเภอ จำนวน 125 คน
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษา ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาส...
  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ขอเชิญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่...
  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษท...
  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. มีความประสงค์จะรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ด้วยทุนโครงการพัฒนาและส่ง...
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก