สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Recommend Print

สสวท. รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการครูทุน สควค.

ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  แจ้งว่า  สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ สควค. โดยการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน ๕๕๔ ทุน

          สสวท. จึงได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ สควค.เป็นข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  

          ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครดำเนินการสมัคร โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th ตามขั้นตอนที่แนะนำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสั่งพิมพ์ใบสมัคร   ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตามรหัส COMP.CODE ที่ปรากฏบนใบแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  ส่งใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมหลักฐานการสมัครสอบ ไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. ที่ผู้สมัครประสงค์สมัครเข้ารับทุน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดที่อยู่ไปรษณีย์ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ การดำเนินการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด

          ผู้สนใจศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://psmt.ipst.ac.th

          ลิงค์ข้อมูลโดยตรง : http://www.dpstcenter.org/psmt/page/?mem=inservice

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท. สสวท. รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการครูทุน สควค.