Black Ribbon
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • IPST logo
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • TIMSS2015
 • STEM
 • STEM for Life
 • STEM IPST School
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
 • WORLD DIDAC Asia 2017
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคาร สสวท. เพื่อให้ผู้มีอาชีพหรือผู้สนใจเข้าทำการประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 และสิ้นสุดการประชาพิจารณ์วันที่ 31 มีนาคม 2560 ร่างป...
  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้ยกเลิก "กิจกรรมนกปั้นฝันกัปตันน้อย" แล้วจัดกิจกรรม " Dare2Drone" เพื่อเป็นการทดแทน ให้แก่โรง...
  รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา มิตรเอม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท . ได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงภูม...
  ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน
  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้จัดทำวีดีทัศน์เสริมความรู้เพื่อช่วยครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการทบทวนความรู้สำหรับเตรี...
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบ เหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ใน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้ ...
  ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าว “ การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ” โดย นายแพทย์ ธีระกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์...
  ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนทุน พสวท. จำนวน 1 งานฃ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 3 เมษายน 2560 1. ประกาศสอบราคา 2. เอกสารสอบราคา 3. ราค...
  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งทีมเข้าร่วมประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2560 โดยจะประกาศผ...
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก