สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • SMTschool
 • ISMTEC 2018
 • EDTA
 • สสวท. เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือเรียน บทที่ 1, 2 เป็นกรณีพิเศษ
 • การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้การเขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์แบบญี่ปุ่น
 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่เติม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 • หนังสือเรียนแนวคิดใหม่
 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 • โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
 • หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
 • World Didac 2018
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  เอกสาร : ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เป้าหมาย ลักษณะของโครงการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ และ ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก