Black Ribbon
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • STEM training
 • IPST logo
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • TIMSS2015
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
 • WORLD DIDAC Asia 2017
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะ จัด การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน พ.ศ....
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-10 ม...
  รายางานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ศูน...
  ผลการประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคาร สสวท.
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. และหน่วยางนที่เกี่ยวข้อง จะ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23...
  วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงข่าว “Digital Education with IPST Learning Space” เปิดเทอมใหม่ ใช้สะดวก เวลา...
  ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงานจ้างบริหารการรับสมัครออนไลน์ การจัดสอบ พิมพ์กระดาษคำตอบ ตรวจกระดาษคำตอบและประกาศผลการสอบของการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี...
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก