สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Recommend Print

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์การอบรมครู 36 แห่ง ทั่วประเทศ จัดอบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) รุ่นที่ 1

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์การอบรมครู 36 แห่ง ทั่วประเทศ จัดอบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) รุ่นที่ 1

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท แจ้งว่า สสวท ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์การอบรมครู 36 แห่ง ทั่วประเทศ จะดำเนินการอบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher)  รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2555

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 1,620 คน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,620 คน และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,620 คนรวมเป็น 4,860 คน ณ มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์การอบรม โดยครูที่เข้ารับการอบรมจะถูกคัดและส่งรายชื่อจากสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์การอบรมและสสวท โดยครูกลุ่มระดับสูงที่เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารการอบรมและเมื่อสอบผ่าน การอบรม จะได้รับวุฒิบัตรจาก สสวท. ต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อ วัน/เวลา/สถานที่ การอบรม>>>

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท. สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์การอบรมครู 36 แห่ง ทั่วประเทศ จัดอบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) รุ่นที่ 1