เปิด Roadmap ทุน สควค. ป.โท ปีการศึกษา 2567

ผู้สนใจทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 เตรียมตัวให้พร้อม โดยมี 2 ประเด็นสำคัญที่ต้องศึกษา วางแผน และทบทวนให้ครอบคลุม

ในระหว่างขั้นตอนของการออกประกาศการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งคาดว่าจะออกมาอย่างครบถ้วนในช่วงต้นปี พ.ศ. 2567 ฝ่าย สควค. ขอประชาสัมพันธ์แผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจได้เห็นภาพส่วนหนึ่งของการดำเนินงานคัดเลือก โดยมี 2 ประเด็นสำคัญที่ต้องเน้นย้ำให้ศึกษาและมีการเตรียมตัว ดังนี้

  • กรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ

การสอบข้อเขียนเพื่อประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือก ยังคงใช้กรอบความรู้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ เช่นเดียวกับการคัดเลือกในปีการศึกษา 2566 โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ลิงค์นี้ และหากได้ศึกษากรอบความรู้ของแต่ละสาขาวิชา จะพบได้ว่ามีขอบเขตของเนื้อหาที่กว้างพอสมควร ต้องมีการวางแผนและอาศัยระยะเวลาในการทบทวน

  • ผลการสอบภาษาอังกฤษ

แต่ละชุดทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศการคัดเลือกในปีการศึกษา 2566 พบว่ามีการวัดครบทุกทักษะทั้งการฟัง อ่าน พูด และเขียน โดยค่าธรรมเนียมการสอบและความถี่ของการจัดสอบจะมีความแตกต่างกัน ชุดทดสอบที่มีค่าธรรมเนียมการสอบไม่สูงมากและมีความถี่ของการจัดสอบสม่ำเสมอ เช่น TU-GET (CBT) , CEFR Level Test ชุดทดสอบที่มักใช้เทียบกับเกณฑ์บัณฑิตศึกษาของหลายมหาวิทยาลัย เช่น TOEFL iBT , IELTS ทั้งนี้ เมื่อจะตัดสินใจสอบชุดทดสอบใดชุดทดสอบหนึ่ง ควรต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่จะได้รับผลสอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องนำมายืนในวันสอบข้อเขียนด้วยเช่นกัน

นอกจากประเด็นสำคัญเรื่องกรอบความรู้สาขาวิชาและผลการสอบภาษาอังกฤษดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การเตรียมเอกสารการสมัครต่างๆ เช่น ใบแสดงผลการเรียน (transcript) หนังสือรับรองสถานภาพนิสิตนักศึกษา มักจะใช้ระยะเวลาในดำเนินการขอจากมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสมัครอาจมีการเตรียมการเอกสารเหล่านี้ไว้เป็นเบื้องต้น และติดตามรายละเอียดต่างๆ จากประกาศการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างไปจากปีการศึกษา 2566 โดยจะเผยแพร่ที่เว็บไซต์ www.ipst.ac.th/unit-psmtส่งข้อความถึงเรา