นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. (Personal Data Protection Policy) พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. (IPST) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคคลผู้ซึ่งใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์เชื่อมั่นได้ว่า สสวท. มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย สสวท. รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของ สสวท. และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ สสวท.

1. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
     นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สสวท. ทั้งในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย สสวท. ผู้ปฏิบัติงานของ สสวท. รวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ สสวท. (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”)

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
     เว็บไซต์ สสวท. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สสวท. เก็บรวบรวม
     สสวท. เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยคุกกี้ (Cookies)

4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สสวท. เก็บรวบรวม
     ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ สสวท. เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูลเบราว์เซอร์ ภาษาที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น

5. คุกกี้ (Cookies)
     สสวท. ใช้เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) และ/หรือเทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) ของบุคคลที่สาม รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันบนเว็บไซต์ สสวท. หรือบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ผ่านเบราวเซอร์ และเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ดังกล่าวแล้ว หากมีการใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์ สสวท. จะสามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจากเบราวเซอร์ หรือจนกว่าผู้ใช้จะทําการลบคุกกี้นั้น หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทํางานอีกต่อไป
     หากผู้ใช้เลือกเปิดใช้ “คุกกี้” ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น เพราะคุกกี้จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ผู้ใช้แวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สสวท. จะนําข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ สสวท. เพื่อปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     สสวท. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว สสวท. จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สสวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

7. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง
     สสวท. อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ สสวท. ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น
     การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สสวท. จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ สสวท. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลที่ สสวท. มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูล ส่วนบุคคลที่ สสวท. มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขต ที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของ สสวท. เท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
     ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สสวท. จะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง สสวท. กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
     สสวท. มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดย สสวท. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
นอกจากนี้ เมื่อ สสวท. มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น สสวท. จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ สสวท. เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

9. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก
     บริการของ สสวท. อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้ สสวท. ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สสวท. ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

10. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     สสวท. อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.ipst.ac.th โดยระบุวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่ อย่างไรก็ดี สสวท. ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการเว็บไซต์ สสวท. ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายัง สสวท. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

11. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ
     หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
  ชื่อ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  ที่อยู่เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0 2392 4021
  โทรสาร 0 2381 0750
  email: [email protected]
 2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  ชื่อ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  ที่อยู่เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0 2392 4021
  โทรสาร 0 2381 0750
  email: [email protected]

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 1. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ สสวท. ปี 2559
 2. การผ่านความเห็นชอบจาก คธอ.
  สสวท. ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  โดยผ่านความเห็นชอบจาก คธอ. ในลำดับที่ 125 (25 กุมภาพันธ์ 2559) ดูรายละเอียด

นโยบายคุกกี้ Cookie Policy

     สสวท. ใช้เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) และ/หรือเทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) ของบุคคลที่สาม รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันบนเว็บไซต์ สสวท. หรือบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ สสวท. ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

     คุกกี้ เป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต และเบราวเซอร์สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วไปจะตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ หรือตั้งค่าเบราวเซอร์ด้วยตนเองเพื่อไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ หรือตั้งให้เตือนเมื่อเว็บไซต์ส่งคุกกี้มาให้ได้

     ในกรณีผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ สสวท. ต่อ สสวท. จะถือว่าผู้ใช้ได้ทำการยอมรับและยินยอมตามนโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) ฉบับนี้หากผู้ใช้ไม่ต้องการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ สสวท. ผู้ใช้จะต้องปฏิเสธโดยชัดแจ้งด้วยการตั้งค่าไม่รับคุกกี้บนเบราวเซอร์ หรือไม่ใช้งานเว็บไซต์ รายละเอียดวิธีการตั้งค่าคุกกี้บนเบราวเซอร์ที่นิยมใช้กันทั่วไปอยู่ในข้อมูลด้านล่าง อย่างไรก็ตามหากปิดการใช้คุกกี้ ฟังก์ชัน คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ และ สสวท. จะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวกหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปิดการใช้คุกกี้ของผู้ใช้

เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) คือ

     ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) เมื่อผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ โดยปกติชื่อไฟล์ของคุกกี้มักจะประกอบด้วยชื่อเว็บไซต์ ค่าอายุของคุกกี้นั้น ๆ (คุกกี้ตัวนี้มีอายุการใช้งานบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เท่าไหร่) และตามด้วยค่าต่าง ๆ ที่ถูกสร้างด้วยระบบอัตโนมัติและเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน

คุกกี้ใช้ทำอะไร

     คุกกี้ช่วยให้ประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ดีขึ้น ใช้เว็บไซต์ง่ายขึ้น แสดงผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น อีกทั้งคุกกี้ยังช่วยให้ฟังชันต่าง ๆ บนเว็บไซต์ทำงานเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น ใช้คุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ (ภาษา ประเทศ เป็นต้น) เพื่อให้ประสบการณ์การเข้าเว็บง่ายขึ้นในอนาคต นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อรวบรวมสถิติโดยรวมที่ไม่ระบุชื่อซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบเข้าใจว่าผู้คนใช้งานเว็บไซต์อย่างไร และเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บไซต์ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง หากเว็บไซต์ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในการใช้คุกกี้ แท็กหรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อรับข้อมูลที่ทำให้เว็บไซต์สามารถนำเสนอข้อมูลที่ผู้ใช้สนใจ ตามการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของแต่ละผู้ใช้ได้

เว็บไซต์ สสวท. ไม่ใช้คุกกี้ทำอะไรบ้าง

     เว็บไซต์ สสวท. จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ที่อยู่ รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ใช้ ฯลฯ ในคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

ใครใช้ข้อมูลที่อยู่บนคุกกี้

     ข้อมูลคุกกี้ของเว็บไซต์นี้จะถูกใช้โดย สสวท. เท่านั้น ยกเว้นแต่คุกกี้อื่น ๆ ที่เรียกว่า คุกกี้จากบุคคลที่สาม ซึ่งจะถูกใช้งานและจัดการโดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งคุกกี้จากบุคคลที่สามเหล่านี้เป็นบริการที่ สสวท. นำมาใส่ในเว็บไซต์ด้วยตนเอง เพื่อรับสถิติการเข้าถึง และนำไปปรับปรุงบริการและประสบการณ์ของผู้ใช้เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ สสวท.

เว็บไซต์ สสวท. ใช้คุกกี้ประเภทใด

เว็บไซต์ สสวท. ใช้คุกกี้และ/หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน ดังนี้
     1. คุกกี้ที่จำเป็น คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ สสวท. และภายใต้ข้อกำหนดของ สสวท. กับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา
     2. คุกกี้เชิงวิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ คุกกี้เพื่อนับจำนวนผู้เยี่ยมชมและดูว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้ สสวท. ปรับปรุงวิธีการทำงานของไซต์ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
     3. Google Analytics เว็บไซต์ สสวท. ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ โดย Google Analytics ใช้คุกกี้วิเคราะห์วิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของผู้ใช้) จะถูกส่งและจัดเก็บโดยเครื่องแม่ข่ายของกูเกิลในสหรัฐอเมริกา กูเกิลใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ รวบรวมรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการใช้อินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์และให้บริการเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถป้องกันการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ที่สร้างผ่านคุกกี้ (รวมถึงที่อยู่ IP ของผุ้ใช้) โดยกูเกิล รวมถึงการประมวลผลข้อมูลนี้โดยกูเกิล ด้วยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่นี่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

วิธีจัดการการตั้งค่าคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของผู้ใช้

     ตามปกติการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ท่องอินเทอร์เน็ตจะตั้งโปรแกรมให้ยอมรับคุกกี้ แต่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตามการปิดการทำงานของคุกกี้ มีผลให้ฟังก์ชัน คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งตัวเลือกคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ สามารถศึกษาได้จากลิงก์ต่อไปนี้
     1. เบราวเซอร์ Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
     2. เบราวเซอร์ Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
     3. เบราวเซอร์ Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
     4. เบราวเซอร์ Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
     รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเบราว์เซอร์อื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไป http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

     นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้น สสวท. ขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด
(CCTV Privacy Notice)

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สสวท.”) กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณอาคาร/สิ่งอำนวยความสะดวก/สถานที่ (“พื้นที่”) ของ สสวท. เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ สสวท.
ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว
     ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
     สสวท. ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่เราเห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่

วัตถุประสงค์

ฐานกฎหมายที่ใช้

     ทั้งนี้ สสวท. จะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     สสวท. จะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผย เว้นแต่ กรณีที่เรามีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ สสวท. อาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
     2.1 หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่าง ๆ
     2.2 ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น

3. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน
     พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
     3.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สสวท. เก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
     3.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
     3.3 สิทธิในการขอรับ ขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งมีสิทธิขอให้ สสวท. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ สสวท. ได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่ สสวท. ไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือ สสวท. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
     3.4 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิขอให้ สสวท. ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่ สสวท. จะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน
     3.5 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
          (1) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
          (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
          (3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ สสวท. ได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้ สสวท. เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
          (4) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สสวท. กำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     3.6 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่ สสวท. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สสวท. สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของ สสวท.

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
     เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้กำหนด สสวท. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 เดือน นับจากที่ได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สสวท. จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีความ สสวท. ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
     สสวท. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของ สสวท.
     นอกจากนี้ สสวท. ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดย สสวท. ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

6. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
      สสวท. ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดย สสวท. จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

7. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
     ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ สสวท. อาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.ipst.ac.th โดยมีวันที่ของฉบับล่าสุดกำกับอยู่ อย่างไรก็ดี สสวท. ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของ สสวท.
     การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

8. การติดต่อสอบถาม
     ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
          (1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
                    ชื่อ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
                    ช่องทางการติดต่อ: ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: [email protected]
          (2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
                    ชื่อ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
                    ช่องทางการติดต่อ: ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: [email protected]เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะสมการสนับสนุนความปลอดภัยและการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเราท่านสามารถเลือก ตั้งค่า เพื่อปรับแต่งการยินยอมการใช้คุกกี้ได้ หรือกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท หรือคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้นี้ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องคุกกี้ชนิดนี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า