โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้

พัฒนาระบบงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้เพื่อให้การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … โดยศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา จัดทำต้นแบบ จัดระบบ และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดระบบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. การจัดทำต้นแบบหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
  2. การพัฒนาบุคลากรการศึกษา
  3. การติดตามใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้
  4. การเทียบเคียงและเทียบโอนผลการเรียน ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และสมรรถนะ
    รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ

โทรสาร
0 2712 0750

อีเมล

เฟซบุ๊ก

เว็บไซต์