สำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ดูแลรับผิดชอบ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา และสาขาเทคโนโลยี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. การวิจัย กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และ การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. การพัฒนา จัดทำและเผยแพร่ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีและเครื่องมือการวัดผลประเมินผล สื่อ ต้นแบบอุปกรณ์ และเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. การติดตามความก้าวทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. การให้บริการวิชาการและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ สสวท. ด้านวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
Project 14
คลังความรู้ SciMath

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 2506, 2508

โทรสาร
0 2381 3853

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/math.ipst

เว็บไซต์
math.ipst.ac.th

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม

Project 14
คลังความรู้ SciMath

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 2514, 2516

โทรสาร
0 2392 9348

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/math.ipst

เว็บไซต์
math.ipst.ac.th

เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาการคำนวณ https://www.ipst.ac.th/cs

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

Project 14
คลังความรู้ SciMath

โทรศัพท์ 0 2392 4021
วิทยาการคำนวณ:
ต่อ 3406, 3415

การออกแบบและเทคโนโลยี:
ต่อ 3502

โทรสาร
วิทยาการคำนวณ:
0 2392 6628

การออกแบบและเทคโนโลยี:
0 2382 3243

อีเมล
วิทยาการคำนวณ:
cs@proj.ipst.ac.th

การออกแบบและเทคโนโลยี:

เฟซบุ๊ก
วิทยาการคำนวณ:
fb.com/oho.ipst

การออกแบบและเทคโนโลยี:
fb.com/dtthailand

เว็บไซต์
วิทยาการคำนวณ:
https://www.ipst.ac.th/cs

การออกแบบและเทคโนโลยี:
designtechnology.ipst.ac.th