สำนักวิชาการวัดและประเมินผล

สำนักวิชาการวัดและประเมินผล สสวท. ดูแลรับผิดชอบ 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ
และสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
วิจัย พัฒนา และประเมินเกี่ยวกับการจัดการการศึกษา พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล และมาตรฐานการศึกษาในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งระดับชาติและนานาชาติ บริการวิชาการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. ดำเนินงานวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสุนการดำเนินงานตามภารกิจของ สสวท. รวมทั้งดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 2. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผล
 3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการวิจัย การพัฒนาระบบ วิธีการ และเครื่องมือวัดผลประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. เผยแพร่ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 2304, 2305

โทรสาร
0 2712 3603

อีเมล

เว็บไซต์
research.ipst.ac.th

 1. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. วิจัยและพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการวิจัย การพัฒนาระบบ วิธีการ และเครื่องมือวัดผลประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1206, 1207

โทรสาร
0 2712 3603

อีเมล

เว็บไซต์
sa.ipst.ac.th

 1. ดำเนินการวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับนานาชาติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินผลระดับนานาชาติ และเผยแพร่เครื่องมือวัดผลประเมินผลผ่านรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม
 3. ดำเนินการส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อการประเมินผลระดับนานาชาติ
 4. เผยแพร่ผลการวิจัยในระดับนานาชาติและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้กับรัฐบาล ต้นสังกัด และสาธารณะ

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1208, 2303

โทรสาร
0 2712 3603

อีเมล
pisa@ipst.ac.th

เฟซบุ๊ก
fb.com/PISA-THAILAND

เว็บไซต์
pisathailand.ipst.ac.th