สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร สสวท. ดูแลรับผิดชอบ 5 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
บริหารจัดการ และการควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านการอำนวยการ ด้านการเงินและบัญชี ด้านจัดซื้อและพัสดุ ด้านบริการและบริหารทรัพย์สิน ด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งในส่วนของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงานของ สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการประชุม

 1. จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน ดำเนินการและอำนวยการความสะดวกกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารของ สสวท. รวมถึงการประชุมผู้บริหารของ สสวท.
 2. ดำเนินการและประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมและการสัมมนาของ สสวท.
 3. บันทึกรายงานการประชุม จัดเก็บเอกสารและข้อมูลการประชุมต่าง ๆ ของ สสวท.

งานสารบรรณ

 1. ดำเนินการรับ-จัดส่ง ลงทะเบียน และเก็บรักษาเอกสารของ สสวท.
 2. ร่างและจัดทำหนังสือที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ สสวท. ในส่วนกลาง (กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ)

งานเลขานุกาารผู้บริหาร

 1. กลั่นกรองงาน และข้อมูลของการเสนอเรื่องให้ผู้บริหารเพื่อกการตัดสินใจ
 2. รับรองผู้มาติดต่อกับผู้บริหารของ สสวท.
 3. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานของผู้บริหารทั้งภายในและภายนอก สสวท.

ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานอาคารสถานที่

 1. กำหนดแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท. อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยภายใน สสวท.
 3. ดำเนินงานและบริหารจัดการการบำรังรุกษาและการประกันภัยอาคาร สินทรัพย์เครื่องใช้สำนักงานตลอดจนสาธารณูปโภคภายในอาคาร เพื่อให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย

งานยานพาหนะ

 1. กำหนดแนวนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท. อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. บำรุงรักษายานพาหนะของ สสวท. รวมถึงบริหารจัดการเกี่ยวกับงานทะเบียน การต่อทะเบียนและการประกันยานพาหนะ
 3. บริการเกี่ยวกับยานพาหนะกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ สสวท.

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ฝ่ายบริหารทั่วไป: ต่อ 1304, 1305
ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ: ต่อ 1132, 1134
รปภ. ต่อ 1110

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมล

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. วางแผน กำหนดกรอบนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท.
 2. กำหนดตำแหน่งงาน วางแผนอัตรากำลัง ดำเนินการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งพนักงาน รวมถึงจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
 3. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงดำเนินการการจ่ายเงินเดือน และการเบิกจ่ายสวัสดิการ
 4. ดำเนินการและบริหารจัดการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
 5. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงาน และความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
 6. เสนอแนะ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวินัย และระเบียบพนักงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ของ สสวท. รวมถึงติดตามให้พนักงานปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบวินัยที่กำหนด และดำเนินงานตามขั้นตอน เกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง และวินัยพนักงาน

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. วางแผน กำหนดกรอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะความสามารถ (Competency) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของ สสวท.
 2. บริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาบุคลากรของ สวท.
 3. ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 4. ดำเนินการด้านการสร้างความผูกพันให้กับบุคลากร สสวท.
 5. ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน

งานพัฒนาองค์กร

 1. วางแผนและดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีผลต่อความก้าวหน้าขององค์กร
 2. ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
 3. ประสานการดำเนินงานกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับสโมสร สสวท.

งานบริหารองค์ความรู้

 1. ริเริ่มและดำเนินการ พัฒนา และบริหารฐานข้อมูล และองค์ความรู้ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 2. เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสนับสุนนการให้มีการใช้องค์ความรู้ของ สสวท. อย่างแพร่หลาย
 3. สนับสนุนและผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้ของ สสวท. ไปใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1220, 1222

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมล
[email protected]

เฟซบุ๊ก
fb.com/hripstthailand

เว็บไซต์
hrod.ipst.ac.th

ส่วนการเงิน

 1. ควบคุมดูแล พัฒนาระบบ และวิธีปฏิบัติทางการเงินให้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของ สสวท. ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามกำหนดเวลา
 4. รับ-ส่ง จัดเก็บ เอกสารทางการเงินให้เป็นระบบ ถูกต้อง และปลอดภัย

ส่วนบัญชี

 1. ควบคุมดูแล พัฒนาระบบ และวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. บริหารจัดการ ตรวจสอบและดำเนินการบันทึกบัญชีของ สสวท. ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานทางบัญชีการเงินต่าง ๆ ของ สสวท. ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดเวลา
 4. รับ-ส่ง จัดเก็บ เอกสารลงบัญชี และใบสำคัญทางบัญชีให้เป็นระบบ ถูกต้อง และปลอดภัย

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1318, 1319

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมล
[email protected]

เว็บไซต์
fa.ipst.ac.th

งานจัดซื้อ จัดจ้าง

 1. วางแผน พัฒนา ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท. ให้มีประสิทธิภาพ
 2. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุและบริการต่าง ๆ ของ สสวท. ตามความต้องการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 3. ติดตามการส่งมอบพัสดุและบริการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
 4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการกับ สสวท.
 5. เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ไว้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ปลอดภัย

งานคลังพัสดุ

 1. วางแผน พัฒนา ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคลังพัสดุให้ถูกต้อง เหมาะสม และความสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท. ให้มีประสิทธิภาพ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เก็บรักษาพัสดุ เครื่องใช้ สำนักงานของ สสวท. ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. บริหารจัดการการขอจัดซื้อพัสดุและเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้พอเพียงต่อการใช้งาน

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1322, 1323

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมล

บริหารทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการด้านการตลาด ดำเนินการด้านบริการวิชาการ และการจัดการในทรัพย์สินของ สสวท. ให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ สสวท. และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. วางกรอบนโยบาย การปฏิบัติงานด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสื่อของ สสวท.
 2. บริหารจัดการและดำเนินการ การปฏิบัติงานด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสื่อของ สสวท. ให้เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม และให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสื่อของ สสวท. และจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ สสวท.
 4. บริหารจัดการในส่วนอาคารหอพักและห้องประชุมของ สสวท.
 5. วางกรอบนโยบาย การปฏิบัติและการแบ่งปันผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ
 6. บริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 7. ผลักดันให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และนำไปพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 8. ดำเนินการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่หนังสือ สื่อ กิจกรรม สสวท. อย่างเป็นระบบ

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 3102, 3106

โทรสาร
0 2381 0750, 0 2392 3596

อีเมล
[email protected]

เฟซบุ๊ก
fb.com/ipstbookstore

เว็บไซต์
bookstore.ipst.ac.thเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะสมการสนับสนุนความปลอดภัยและการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเราท่านสามารถเลือก ตั้งค่า เพื่อปรับแต่งการยินยอมการใช้คุกกี้ได้ หรือกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท หรือคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้นี้ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องคุกกี้ชนิดนี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า