สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สสวท. ดูแลรับผิดชอบ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก สาขาเคมีและชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. การวิจัย กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และ การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  2. การพัฒนา จัดทำและเผยแพร่ หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีและเครื่องมือการวัดผลประเมินผล สื่อ ต้นแบบอุปกรณ์ และเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  3. การติดตามความก้าวทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการสอนวิทยาศาสตร์
  4. การให้บริการวิชาการและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ สสวท. ด้านวิชาวิทยาศาสตร์

รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์

รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์

รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

Project 14
คลังความรู้ SciMath

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ฟิสิกส์:
ต่อ 2208, 2210

วิทยาศาสตร์โลก:
ต่อ 1118, 2212

โทรสาร
ฟิสิกส์:
0 2392 3772

วิทยาศาสตร์โลก:

อีเมล
ฟิสิกส์:
physicsipst@gmail.com

วิทยาศาสตร์โลก: earth@proj.ipst.ac.th

เฟซบุ๊ก
ฟิสิกส์:
fb.com/physics.ipst

วิทยาศาสตร์โลก: fb.com/earthscienceIPST

เว็บไซต์
ฟิสิกส์:
physics.ipst.ac.th

วิทยาศาสตร์โลก:
earthscience.ipst.ac.th

รายวิชาเพิ่มเติมเคมี

รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา

รายวิชาเพิ่มเติมเคมี

รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา

Project 14
คลังความรู้ SciMath

โทรศัพท์ 0 2392 4021
เคมี:
ต่อ 1417, 1418

ชีววิทยา:
ต่อ 1404, 1405

โทรสาร
เคมี:
0 2381 1894

ชีววิทยา:

อีเมล
เคมี:
chemistry@proj.ipst.ac.th

ชีววิทยา:

เฟซบุ๊ก
เคมี:
fb.com/ChemistryIPST

ชีววิทยา:
fb.com/IPST-Biology

เว็บไซต์
เคมี:
chemistry.ipst.ac.th

ชีววิทยา:
biology.ipst.ac.th

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

Project 14
คลังความรู้ SciMath

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 5506, 5554

โทรสาร
0 2381 3849

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/ipst.earlychildhood

เว็บไซต์
earlychildhood.ipst.ac.th