สำนักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ

สำนักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ สสวท. ดูแลรับผิดชอบ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม ฝ่ายกิจการนานาชาติ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู และฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นงานริเริ่มของ สสวท. วิจัย พัฒนา และติดตามการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สรุปผลและประเมินผล ตลอดจนดำเนินการถ่ายโอนงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไป รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ

กำหนดแนวทางและร่วมบริหารเครือข่ายทางการศึกษาในรูปแบบการจัดการเครือข่าย สร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ
อุปกรณ์ กระบวนการเรียนการสอน การประเมินมาตรฐาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเป็นข้อมูลหรือโครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการริเริ่มของ สสวท.
 2. ดำเนินการร่วมกับบุคลากรหรือหน่วยงานภายในและภายนอก สสวท. เพื่อดำเนินการในโครงการริเริ่มของ สสวท. ตลอดจนดำเนินการพัฒนาต้นแบบและถ่ายโอนงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำโครงการริเริ่มที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของ สสวท.

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1311, 5413

โทรสาร
0 2712 3608

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/IPST.SpecialProjects

เว็บไซต์
specialproject.ipst.ac.th

 1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเป็นข้อมูลด้านกิจการนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ สสวท.
 2. ประสานกับบุคลากรหรือหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ สสวท.
 3. สนับสนุนการดำเนินงานภายในที่เกี่ยวข้องกับกิจการนานาชาติของ สสวท.
 4. แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายนานาชาติเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1311, 5412

โทรสาร
0 2712 3608

อีเมล

เฟซบุ๊ก

เว็บไซต์

 1. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรและหน่วยงานภายใน สสวท. ให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ศึกษา วิจัยและพัฒนากระบวนการยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. วางแผน กำหนดแนวทางและร่วมบริหารเครือข่ายทางการศึกษาในรูปแบบการจัดการเครือข่าย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ กระบวนการเรียนการสอน การประเมินมาตรฐาน
 4. ดำเนินการโครงการโรงเรียนพระราชดำริฯ และโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามาตรฐาน สสวท.

โครงการโรงเรียนพระราชดำริฯ

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร)
 2. พัฒนาคณาจารย์จากเครือข่ายและพัฒนาครูผู้สอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา
 3. ส่งเสริมและสนับสนุน การเชิดชูเกียรติครู ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โดยการมอบโล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินรางวัล
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ทุนการศึกษาต่อ สำหรับครูผู้สอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
 5. ส่งเสริม สนับสนุน สื่อ อุปกรณ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และพัฒนาสถานศึกษา เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และทันสมัย
 6. ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสังกัด
 2. พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. พัฒนาฐานข้อมูลสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน สื่ออุปกรณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1150, 3203

โทรสาร
0 2381 4042

อีเมล
[email protected]

เฟซบุ๊ก
fb.com/ipst.teacher

เว็บไซต์
pd.ipst.ac.th

 1. เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการดำเนินการร่วมกับ The U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) เพื่อดำเนินโครงการ The Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริการ ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของโลก และตระหนักถึงสภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลก (อากาศ น้ำ ดิน สิ่งปกคลุมดิน/ชีววิทยา)
 2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ กิจกรรม และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโลกทั้งระบบเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 3. บริหารจัดการและดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก
 4. ส่งเสริมการทำงานวิจัย วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การวัดประเมินผล สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1124, 1128

โทรสาร
0 2381 3849

อีเมล
[email protected]

เฟซบุ๊ก
fb.com/GLOBEThailandOfficial

เว็บไซต์
globethailand.ipst.ac.thเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะสมการสนับสนุนความปลอดภัยและการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเราท่านสามารถเลือก ตั้งค่า เพื่อปรับแต่งการยินยอมการใช้คุกกี้ได้ หรือกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท หรือคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้นี้ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องคุกกี้ชนิดนี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า