สำนักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

สำนักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. ดูแลรับผิดชอบ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
พัฒนา และส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และส่งเสริมการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี บริหารจัดการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. ดำเนินการและบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
 2. ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ดำเนินการและบริหารจัดการให้บุคลากรในโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. วิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 2310, 2313

โทรสาร
0 2392 9602

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/dpstcenter

เว็บไซต์
dpst.ipst.ac.th

 1. ดำเนินการและบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการในโรงเรียน และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
 2. ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. วิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 3532, 3533, 3534

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมล
psmt@ipst.ac.th

เว็บไซต์
psmt.ipst.ac.th

 1. ดำเนินการสรรหาและจัดส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลมปิกวิชาการ เพื่อพัฒนาและกระตุ้นบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาธารณชน
 2. ดำเนินการและบริหารจัดการเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตน
 3. บริหารจัดการองค์ความรู้สำหรับหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. วิจัย และพัฒนาการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 2202, 2207

โทรสาร
0 2381 4044

อีเมล
โอลิมปิกวิชาการ:

อัจฉริยภาพ:
genius@ipst.ac.th

เฟซบุ๊ก
โอลิมปิกวิชาการ:
fb.com/Olympic-ipst

อัจฉริยภาพ:
fb.com/geniuscenter.ipst

เว็บไซต์
โอลิมปิกวิชาการ:
olympic.ipst.ac.th

อัจฉริยภาพ:
genius.ipst.ac.th