สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ตัวอย่างการจัดรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตัวอย่างการจัดรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ ข่าวและกิจกรรม หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ตัวอย่างการจัดรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑