แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น | Feedback Form

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

ที่อยู่สำนักงานชั่วคราว (สำหรับติดต่อและจัดส่งเอกสาร)

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ที่อยู่ (สำหรับออกใบกำกับภาษี)

เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สสวท. (13 หลัก)

099-4-000-165-63-3

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ 0 2392 4021  โทรสาร 0 2381 0750

อีเมล: info@ipst.ac.th
ส่งหนังสือราชการ อีเมล: saraban@ipst.ac.th
เว็บไซต์: https://www.ipst.ac.th


ส่งข้อความถึงเรา