นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

  1. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ สสวท. ปี 2565
  2. การผ่านความเห็นชอบจาก คธอ.
    สสวท. ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
    โดยผ่านความเห็นชอบจาก คธอ. ในลำดับที่ 125 (ทบทวน 17 สิงหาคม 2565) ดูรายละเอียด

ส่งข้อความถึงเรา