สมัครสอบ

สมัครสอบ

รวบรวมทุกข่าวสารการสมัครสอบทางด้านวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ สสวท.

18 เม.ย. 65 รายละเอียด การสอบเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 | รายละเอียด การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ นักเรียน ป.4 – ป.6

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สรรหา และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มากขึ้น

การสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Scientific and Mathematical Literacy (SML)

การสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหา สามารถหาคำตอบ และแสดงเหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงมีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การสอบเพื่อรับการคัดเลือกรับทุน พสวท. ระดับมัธมศึกษาตอนปลาย และมีสิทธิ์ยื่นสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง

การสมัครรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

การสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. เพื่อผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ