ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สสวท.

แนวปฏิบัติการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นจึงได้มีนโยบายในการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปในการแจ้งข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหา ความเดือดร้อน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของ สสวท. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท.

หมายถึง เรื่องราวที่ สสวท. หรือหน่วยงานภายใน สสวท. หรือเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัด สสวท. เป็นผู้ถูกร้องเรียน เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัด สสวท.ไม่เหมาะสม และเรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย ประสงค์ให้ได้รับ การปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของ สสวท. หรือปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัด สสวท. ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้รวมถึงบัตรสนเท่ห์ที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนด้วย

ประเภทของเรื่องที่รับร้องเรียนและร้องทุกข์

 1. ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
 2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
 3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. มีดังนี้

 1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (การติดต่อด้วยตัวเอง ณ เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยาแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400)
 2. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ สสวท. ได้แก่
  (1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ocs@proj.ipst.ac.th
  (2) เว็บไซต์ของสำนักงาน https://www.ipst.ac.th ในเมนูหัวข้อ ติดต่อเราร้องเรียน ร้องทุกข์
  (3) ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook https://fb.com/ipst.thai
 3. ช่องทางไปรษณีย์ ส่งถึง “ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ที่อยู่ “สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400” วงเล็บมุมซอง “เรื่องร้องเรียน”
 4. ข้อร้องเรียนที่มีการร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น ๆ

การดำเนินการกรณีเรื่องร้องเรียน

การดำเนินการกรณีเรื่องร้องเรียน กำหนดให้ดำเนินการเป็นเรื่องลับ และต้องดำเนินการเรื่องร้องเรียนตามระเบียบว่าด้วยความลับของ ทางราชการภายใต้กรอบขั้นตอนของศูนย์บริการประชาชน (GCC) ด้วย โดยส่งเรื่องให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินการที่กำหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

 1. ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ส่งเรื่องให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ลงทะเบียนรับเรื่อง
 2. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเสนอเรื่องผู้อำนวยการวินิจฉัยสั่งการ
 3. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตอบรับรับเรื่องแก่ผู้ร้องเรียน/ผู้ร้องทุกข์ ภายใน 15 วันนับแต่วันรับเรื่องร้องเรียน
 4. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และจะต้องติดตามการดำเนินการโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้น รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการให้แก่ผู้ร้องเรียน/ผู้ร้องทุกข์ ทราบตามที่อยู่หรือช่องทางการติดต่อที่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งไว้ ส่งสำเนาผลการดำเนินการให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทราบด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. 2546 รวมถึงการให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องด้วย

ระยะเวลาการดำเนินการ

ในกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำเป็นจะตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกินกว่า 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง จะต้องจัดทำรายงานเหตุผลความจำเป็นพร้อมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการรับทราบเพื่อขอขยายเวลาการดำเนินงานและแจ้ง ความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ผลของการดำเนินการ

สสวท. จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประเภท และผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งแสดงสถิติและรายละเอียดของการร้องเรียนร้องทุกข์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นการทั่วไป ณ เว็บไซต์ของสำนักงาน https://www.ipst.ac.th และทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

แผนผังการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. คลิกที่นี่

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ติดต่อด้วยตัวเอง ณ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ สสวท.

– ระบบการร้องเรียนร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่
– ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ocs@proj.ipst.ac.th คลิกที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน

ช่องทางไปรษณีย์

ส่งถึง “ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ที่อยู่ “475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ การร้องทุกข์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และต้องมี

 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์
 2. ชื่อหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ และผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
 3. การกระทำทั้งหลายของเจ้าหน้าที่ที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ โดยแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมาย และเหตุผลให้เห็นว่า หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ต่อตน อย่างไร
 4. คำขอของผู้ร้องทุกข์
 5. สำเนาคำสั่งและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ถ้าไม่อาจแนบพยานหลักฐานมาได้ ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
 6. ผู้ร้องทุกข์ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือร้องทุกข์ตามรูปแบบนี้ แต่ต้องมีเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน

เรื่องร้องเรียนและปัญหาที่ สสวท. ได้รับ
ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์

รายงานเรื่องร้องเรียนและปัญหา


– ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เรื่อง
– ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เรื่อง
– ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 0 เรื่อง
– ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 0 เรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

แบบฟอร์มเปลี่ยนสถานะเรื่องร้องเรียนและปัญหา

คลิกที่นี่

การติดตามสถานะเรื่องในระบบร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ส่งอีเมล ocs@proj.ipst.ac.th

สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท.

ปีงบประมาณ 2566

คลิกที่นี่

ปีงบประมาณ 2565

คลิกที่นี่

ปีงบประมาณ 2564

คลิกที่นี่

ปีงบประมาณ 2563

คลิกที่นี่

ปีงบประมาณ 2562

คลิกที่นี่

ปีงบประมาณ 2561

คลิกที่นี่

ปีงบประมาณ 2560

คลิกที่นี่

ปีงบประมาณ 2559

คลิกที่นี่


ส่งข้อความถึงเรา