ติดต่อเรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

ที่อยู่

เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สสวท. (13 หลัก)

099-4-000-165-63-3

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ 0 2392 4021  โทรสาร 0 2381 0750
สสวท. Residence โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 3105-3106
(ให้บริการในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: https://www.ipst.ac.th

ส่งหนังสือราชการ อีเมล: [email protected]
โทร 0 2392 4021 ต่อ 1304 ,1306

ติดต่อหน่วยงานภายใน

สาขาวิชาโทรศัพท์โทรสารอีเมล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
– สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก0 2392 4021 ต่อ 2208, 2210 (ฟิสิกส์)0 2392 3772[email protected]
0 2392 4021 ต่อ 1118, 2212 (วิทยาศาสตร์โลก)[email protected]
– สาขาเคมีและชีววิทยา0 2392 4021 ต่อ 1417, 1418 (เคมี)0 2381 1894[email protected]
0 2392 4021 ต่อ 1404, 1405 (ชีววิทยา)
– สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ (ปฐมวัย และประถมศึกษา)0 2392 4021 ต่อ 5506, 55540 2381 3849
สำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา0 2392 4021 ต่อ 2506, 25080 2381 3853
– สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา0 2392 4021 ต่อ 2514, 25160 2392 9348
– สาขาเทคโนโลยี0 2392 4021 ต่อ 3406 (วิทยาการคำนวณ)0 2392 6628[email protected]
0 2392 4021 ต่อ 3502 (การออกแบบและเทคโนโลยี)0 2382 3243
สำนักวิชาการวัดและประเมินผล
สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล0 2392 4021 ต่อ 2304, 23050 2712 3603
– สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ0 2392 4021 ต่อ 1206, 12070 2712 3603
– สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ0 2392 4021 ต่อ 1208, 23030 2712 3603
หน่วยงานโทรศัพท์โทรสารอีเมล
สำนักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
– ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
0 2392 4021 ต่อ 2310, 23130 2392 9602
– ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
0 2392 4021 ต่อ 3533, 35340 2381 0750[email protected]
– ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ0 2392 4021 ต่อ 2202, 22070 2381 4044[email protected]

หน่วยงานโทรศัพท์โทรสารอีเมล
สำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้0 2392 4021 ต่อ 24050 2391 7261
– ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์0 2392 4021 ต่อ 2102, 70000 2381 4043
– ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ0 2392 4021 ต่อ 1243, 70020 2381 7530
– ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร0 2392 4021 ต่อ 1111, 11140 2381 0750[email protected]
สำนักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ
– ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม0 2392 4021 ต่อ 1311, 54130 2712 3608
– ฝ่ายกิจการนานาชาติ0 2392 4021 ต่อ 1311, 54120 2712 3608
– ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู0 2392 4021 ต่อ 1150, 32030 2381 4042
– ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE)0 2392 4021 ต่อ 1124, 11280 2381 3849[email protected]
สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร
– ฝ่ายบริหารทั่วไป0 2392 4021 ต่อ 1304, 13050 2381 0750
— ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ0 2392 4021 ต่อ 1132, 11340 2381 0750
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร0 2392 4021 ต่อ 1220, 12220 2381 0750[email protected]
ฝ่ายการเงินและบัญชี0 2392 4021 ต่อ 1318, 13190 2381 0750[email protected]
– ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ0 2392 4021 ต่อ 1322, 13230 2381 0750
ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน0 2392 4021 ต่อ 3102, 31060 2381 0750, 0 2392 3596[email protected]
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้0 2392 4021 ต่อ0 2381 0750
ฝ่ายตรวจสอบภายใน0 2392 4021 ต่อ 1122, 11250 2381 0750
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ0 2392 4021 ต่อ 1105, 11060 2381 0750
ฝ่ายกฎหมาย0 2392 4021 ต่อ 1308, 13410 2381 0750