ติดต่อเรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

ที่อยู่สำนักงานชั่วคราว (สำหรับติดต่อและจัดส่งเอกสาร)
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ที่อยู่ (สำหรับออกใบกำกับภาษี)

เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สสวท. (13 หลัก)

099-4-000-165-63-3

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 0 (Operator)  โทรสาร 0 2381 0750

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

  1. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@ipst.ac.th
  2. เว็บไซต์ www.ipst.ac.th
  3. แอปพลิเคชันไลน์ : @ipst.thailand
  4. เฟซบุ๊ก : IPST Thailand

ส่ง/ติดตามหนังสือราชการ อีเมล: saraban@ipst.ac.th
โทร 0 2392 4021 ต่อ 5553, 5550

ติดต่อหน่วยงานภายใน

สาขาวิชาโทรศัพท์อีเมล
สำนักวิชาวิชาการ
– สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก0 2392 4021 ต่อ 1158, 1159physicsipst@gmail.com
earth@proj.ipst.ac.th
– สาขาเคมีและชีววิทยา0 2392 4021 ต่อ 1253chemistry@proj.ipst.ac.th
– สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ0 2392 4021 ต่อ 1350, 1353, 1363
– – ปฐมวัย
– – ประถมศึกษา
– – มัธยมศึกษา
สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา0 2392 4021 ต่อ 1550, 1552, 1554
สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา0 2392 4021 ต่อ 1452
– สาขาเทคโนโลยี
– – วิชาวิทยาการคำนวณ0 2392 4021 ต่อ 1650, 1658cs@proj.ipst.ac.th
– – วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี0 2392 4021 ต่อ 1650, 1658
ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE)0 2392 4021 ต่อ 1750, 1751, 1752, 1753globe@proj.ipst.ac.th
สำนักประเมินและนวัตกรรมทางการศึกษา
– สาขาประเมินผลทางการศึกษา0 2392 4021 ต่อ 2150, 2151, 2153
– ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้0 2392 4021 ต่อ 2250, 2251, 2260
– – ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา0 2392 4021 ต่อ 2257, 2260
– – ห้องสมุด สสวท.02-3924021 ต่อ 2251, 2252library@ipst.ac.th
– ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์0 2392 4021 ต่อ 2357, 2358
หน่วยงานโทรศัพท์อีเมล
สำนักพัฒนาครูและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
– ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
— มัธยมศึกษา 0 2392 4021 ต่อ 3253
— ในประเทศ0 2392 4021 ต่อ 3250, 3255, 3257
— ต่างประเทศ0 2392 4021 ต่อ 3252, 3260
— หลังสำเร็จ0 2392 4021 ต่อ 3254, 3256, 3258, 3263
— ทุนการศึกษา0 2392 4021 ต่อ 3251, 3259
— ระบบสารสนเทศ0 2392 4021 ต่อ 3261
— สัญญาทุน0 2392 4021 ต่อ 3262
– ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
psmt@ipst.ac.th
– – การรับสมัคร การผลิตครู0 2392 4021 ต่อ 3358
– – การชดใช้ทุน สควค. การบรรจุ0 2392 4021 ต่อ 3359
– – การอบรมครูแกนนำ0 2392 4021 ต่อ 3351
– ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพgenius@ipst.ac.th
— ทุนโอลิมปิก0 2392 4021 ต่อ 3451
— โอลิมปิก0 2392 4021 ต่อ 3453
— อัจฉริยภาพฯ0 2392 4021 ต่อ 3456genius@ipst.ac.th
– ฝ่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0 2392 4021 ต่อ 3156-59smt@proj.ipst.ac.th

หน่วยงานโทรศัพท์อีเมล
สำนักยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ0 2392 4021 ต่อ 4150, 4157planandbudget@ipst.ac.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรhr@proj.ipst.ac.th
— ทั่วไป 0 2392 4021 ต่อ 4259
— เงินกู้ 0 2392 4021 ต่อ 4252
— สวัสดิการ0 2392 4021 ต่อ 4254
— ฉุกเฉิน/สำรอง0 2392 4021 ต่อ 4250
ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร0 2392 4021 ต่อ 4350info@ipst.ac.th
— สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร0 2392 4021 ต่อ 4357
สำนักบริหาร
– ฝ่ายบริหารทั่วไป0 2392 4021 ต่อ 5550,1056
– ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ0 2392 4021 ต่อ 5656
ฝ่ายการเงินและบัญชีfa@proj.ipst.ac.th
financedept@ipst.ac.th
— เงินโอน เจ้าหนี้ ใบเสร็จ ใบหัก ณ ที่จ่าย 0 2392 4021 ต่อ 5159
— สวัสดิการ0 2392 4021 ต่อ 5156
— ลูกหนี้เงินยืม0 2392 4021 ต่อ 5158
— งานสารบรรณ0 2392 4021 ต่อ 5160
— บัตรเครดิตราชการ0 2392 4021 ต่อ 5153
– ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ0 2392 4021 ต่อ 5251-5256
– ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน0 2392 4021 ต่อ 5451bookstore@ipst.ac.th
– ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ0 2392 4021 ต่อ 1961itdep@ipst.ac.th
— Helpdesk0 2392 4021 ต่อ 5358
ฝ่ายตรวจสอบภายใน0 2392 4021 ต่อ 6250
ฝ่ายกฎหมาย0 2392 4021 ต่อ 6152, 6154

ส่งข้อความถึงเรา