ติดต่อเรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

ที่อยู่สำนักงานชั่วคราว (สำหรับติดต่อและจัดส่งเอกสาร)
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ที่อยู่ (สำหรับออกใบกำกับภาษี)

เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สสวท. (13 หลัก)

099-4-000-165-63-3

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ 0 2392 4021 โทรสาร 0 2381 0750

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

  1. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@ipst.ac.th
  2. เว็บไซต์ www.ipst.ac.th
  3. แอปพลิเคชันไลน์ : @ipst.thailand
  4. เฟซบุ๊ก : IPST Thailand

ส่ง/ติดตามหนังสือราชการ อีเมล: saraban@ipst.ac.th
โทร 0 2392 4021 ต่อ 1304 ,1306 และ 1309

ติดต่อหน่วยงานภายใน

สาขาวิชาโทรศัพท์โทรสารอีเมล
สำนักวิชาวิชาการ
– สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก0 2392 4021 ต่อ 2208, 2210 (ฟิสิกส์)0 2392 3772physicsipst@gmail.com
0 2392 4021 ต่อ 1118, 2212 (วิทยาศาสตร์โลก)earth@proj.ipst.ac.th
– สาขาเคมีและชีววิทยา0 2392 4021 ต่อ 1417, 1418 (เคมี)0 2381 1894chemistry@proj.ipst.ac.th
0 2392 4021 ต่อ 1404, 1405 (ชีววิทยา)
– สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ0 2392 4021 ต่อ 5506, 55540 2381 3849
– – ปฐมวัย
– – ประถมศึกษา0 2392 4021 ต่อ 1212
– – มัธยมศึกษา0 2392 4021 ต่อ 1212, 1215
สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา0 2392 4021 ต่อ 2504, 25080 2381 3853
สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา0 2392 4021 ต่อ 2506, 25080 2381 3853
– สาขาเทคโนโลยี
– – วิชาวิทยาการคำนวณ0 2392 4021 ต่อ 34060 2392 6628cs@proj.ipst.ac.th
– – วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี0 2392 4021 ต่อ 35020 2382 3243
ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE)0 2392 4021 ต่อ 1124, 11280 2381 3849globe@proj.ipst.ac.th
สำนักประเมินและนวัตกรรมทางการศึกษา
– สาขาประเมินผลทางการศึกษา0 2392 4021 ต่อ 1206, 1207
– ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้0 2392 4021 ต่อ 24050 2391 7261
– – ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา0 2392 4021 ต่อ 3212
– – ห้องสมุด สสวท.0 2392 4021 ต่อ 33040 2382 3246library@ipst.ac.th
– ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์0 2392 4021 ต่อ 2102, 7000
หน่วยงานโทรศัพท์โทรสารอีเมล
สำนักพัฒนาครูและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
– ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
0 2392 4021 ต่อ 2310, 23130 2392 9602
– ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
0 2392 4021 ต่อ 7619 – 210 2381 0750psmt@ipst.ac.th
– – ข้อมูลการชดใช้ทุน สควค.0 2392 4021 ต่อ 7619 – 21
– – กลุ่มงานหลังสำเร็จการศึกษา0 2392 4021 ต่อ 7620 – 21
– – กลุ่มงานอุดมศึกษาในและต่างประเทศ0 2392 4021 ต่อ 7619
– ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ0 2392 4021 ต่อ 2202, 22070 2381 4044genius@ipst.ac.th
– ฝ่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0 2392 4021 ต่อ 32020 2381 4042smt@proj.ipst.ac.th

หน่วยงานโทรศัพท์โทรสารอีเมล
สำนักยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ0 2392 4021 ต่อ 1102-1107planandbudget@ipst.ac.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร0 2392 4021 ต่อ 1220, 12220 2381 0750hr@proj.ipst.ac.th
ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร0 2392 4021 ต่อ 1311, 54130 2712 3608info@ipst.ac.th
สำนักบริหาร
– ฝ่ายบริหารทั่วไป0 2392 4021 ต่อ 1304, 13060 2381 0750
– ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ0 2392 4021 ต่อ 1132, 11340 2381 0750
ฝ่ายการเงินและบัญชี0 2392 4021 ต่อ 1318, 13190 2381 0750fa@proj.ipst.ac.th
financedept@ipst.ac.th
– ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ0 2392 4021 ต่อ 1322, 13230 2381 0750
– ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน0 2392 4021 ต่อ 3102, 31060 2381 0750, 0 2392 3596bookstore@ipst.ac.th
– ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ0 2392 4021 ต่อ 1243, 70020 2381 7530itdep@ipst.ac.th
ฝ่ายตรวจสอบภายใน0 2392 4021 ต่อ 1122, 11250 2382 0470
ฝ่ายกฎหมาย0 2392 4021 ต่อ 1308, 13410 2381 0750

ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content