ถาม-ตอบ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13 ธันวาคม 2566

คำถามเกี่ยวกับทุน พสวท.

ข้อมูลทุน พสวท. คือ ทุนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

แต่เดิมเรียนที่โรงเรียนที่เป็นศูนย์ พสวท. 10 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปัจจุบัน ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกสามารถเรียนอยู่ในโรงเรียนเดิมที่นักเรียนเรียนอยู่ในชั้น ม.3 ได้ โดย สสวท. จะเป็นศูนย์กลางในการจัดอบรมโปรแกรมเสริมให้นักเรียน และจัดการเรียนการสอนเสริมแบบออนไลน์ 

หากเรียนแล้วพบว่าไม่ตรงกับความชอบของตัวเองจริงๆ สามารถขอลาออกจากทุนได้ โดยชดใช้เป็นเงินจำนวน 2 เท่าของเงินที่ได้รับไป

ไม่ได้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้แน่น เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนระดับสูงต่อไป สาขาวิชาที่อนุญาตให้ศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 

สามารถเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ พสวท. 10 แห่งได้ โดยต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามแนวทางของ สสวท. โดย สสวท. เป็นผู้ออกข้อสอบคัดเลือก

 1. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 9. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 10. สำนักวิชาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระหว่างเรียน สามารถขออนุญาตรับทุนอื่นได้ แต่ทุนที่ขอไปเรียนนั้น ต้องเป็นทุนที่ให้ศึกษาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น โดยต้องทำหนังสือขออนุญาตไปรับทุนอื่นแทนทุน พสวท. ไปที่ สสวท. 

ต้องการทราบรายละเอียดทุนและสอบถามเรื่องการชดใช้ทุน พสวท. ติดต่อที่ไหน

— มัธยมศึกษา 0 2392 4021 ต่อ 3253 
— ในประเทศ 0 2392 4021 ต่อ 3250, 3255, 3257 
— ต่างประเทศ 0 2392 4021 ต่อ 3252, 3260 
— หลังสำเร็จ 0 2392 4021 ต่อ 3254, 3256, 3258, 3263 
— ทุนการศึกษา 0 2392 4021 ต่อ 3251, 3259 
— ระบบสารสนเทศ 0 2392 4021 ต่อ 3261 
— สัญญาทุน 0 2392 4021 ต่อ 3262 

คำถามเกี่ยวกับทุน สควค.

ทุนโครงการ สควค. เป็นทุนรัฐบาล ที่มุ่งผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันเป็นการดำเนินงานระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2569) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2564 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการให้ทุน 2 ประเภท ดังนี้

ประเภท 1 ทุนระดับปริญญาตรี-โท รับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อ วท.บ. 4 ปีการศึกษา ในสาขาฟิสิกส์ หรือเคมี หรือชีววิทยา หรือคณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อสำเร็จการศึกษา ให้ศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโท 2 ปีการศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ หรือสถาบันผลิตครูที่มีหลักสูตรที่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิขอใบประกอบวิชาชีพครู

ประเภท 2 ทุนระดับปริญญาโท เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาปริญญาตรี วท.บ. สาขาฟิสิกส์ หรือเคมี หรือชีววิทยา หรือคณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ หรือสถาบันผลิตครูที่มีหลักสูตรที่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิขอใบประกอบวิชาชีพครู เป็นเวลา 2 ปีการศึกษา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ipst.ac.th/unit-psmt

ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2569) เปิดรับสมัครทุนใหม่จำนวน 4 รุ่น โดยรุ่นแรกในปีการศึกษา 2566 และรุ่นสุดท้ายในปีการศึกษา 2569

ทุนประเภท 1 ทุนระดับปริญญาตรี-โท รับสมัครผ่านระบบ TCAS ตามปฏิทินการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ที่เป็นสถาบันผลิตระดับปริญญาตรี

ทุนประเภท 2 ทุนระดับปริญญาโท รับสมัครผ่านมหาวิทยาลัยที่ระบุในประกาศรับสมัครแต่ละปี โดยเปิดรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคม

ทุนประเภท 1 ทุนระดับปริญญาตรี-โท

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.25
 2. ผลคะแนนสอบทางวิชาการ วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) ส่วนการสื่อสารภาษาอังกฤษ (TGAT1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 การคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และสมรรถนะการทํางาน (TGAT3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และวิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ทุนประเภท 2 ทุนระดับปริญญาโท มีการสอบวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) สอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ และอาจมีเกณฑ์อื่นๆ ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป

ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโรงเรียนที่มีความต้องการครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ หรือครูเทคโนโลยี โดยไม่จำกัดขนาดหรือจุดเน้นของโรงเรียน และไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมิลำเนาของผู้สำเร็จการศึกษา

 • สอบถามการสมัคร การศึกษาต่อ โทร. 02-392-4021 ต่อ 3358 
 • สอบถามการปฏิบัติงานชดใช้ทุน การปฏิบัติตามสัญญา  โทร. 02-392-4021 ต่อ 3353 
 • สอบถามงานระดับหลังสำเร็จการศึกษา โทร. 02-392-4021 ต่อ 3351
 • ส่งหนังสือราชการ ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อีเมลถึง (To) : saraban@ipst.ac.th สำเนาถึง (Cc) : psmt@ipst.ac.th; opipi@ipst.ac.th

คำถามเกี่ยวกับทุนการศึกษา

ต้องการทราบรายละเอียดทุนและสอบถามเรื่องการชดใช้ทุน พสวท. ติดต่อที่ไหน

— มัธยมศึกษา 0 2392 4021 ต่อ 3253 
— ในประเทศ 0 2392 4021 ต่อ 3250, 3255, 3257 
— ต่างประเทศ 0 2392 4021 ต่อ 3252, 3260 
— หลังสำเร็จ 0 2392 4021 ต่อ 3254, 3256, 3258, 3263 
— ทุนการศึกษา 0 2392 4021 ต่อ 3251, 3259 
— ระบบสารสนเทศ 0 2392 4021 ต่อ 3261 
— สัญญาทุน 0 2392 4021 ต่อ 3262 
 • สอบถามการสมัคร การศึกษาต่อ โทร. 02-392-4021 ต่อ 3358 
 • สอบถามการปฏิบัติงานชดใช้ทุน การปฏิบัติตามสัญญา  โทร. 02-392-4021 ต่อ 3353 
 • สอบถามงานระดับหลังสำเร็จการศึกษา โทร. 02-392-4021 ต่อ 3351
 • ส่งหนังสือราชการ ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อีเมลถึง (To) : saraban@ipst.ac.th สำเนาถึง (Cc) : psmt@ipst.ac.th; opipi@ipst.ac.th

ต้องการทราบรายละเอียดโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ติดต่อสอบถามที่ โทร. 02-392-4021 ต่อ 3453-3454

คำถามเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

ดาวน์โหลดตัวอย่างกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้ที่ https://www.scimath.org/ebooks?filter=สะเต็ม&filter_80=อื่น ๆ&cc=p

คำถามเกี่ยวกับหนังสือเรียนคู่มือครูและบริการออนไลน์

– หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษาและชั้น ม.3 และ ม.6
จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยองค์การค้าของ สกสค. โทร. 02 538 3033, 02 514 4007
ค้าส่งสำหรับโรงเรียนและร้านค้า โทร. 02 514 4003 ต่อ 516-7
เว็บไซต์ www.suksapanpanit.com | Line : @suksapanpanit

– หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. 02 255 4433
ค้าส่ง 02 374 13756 หน้าร้าน 02 218 9891, 086 323 3704
www.chulabook.com | Email : customer@cubook.chula.ac.th

ติดต่อสอบถาม
สำนักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน
โทร 02-392-4021 ต่อ 3102 ถึง 3106
E-mail : bookstore@ipst.ac.th | Facebook : สำนักบริการวิชาการฯ สสวท.

แอดไลน์

✅Line ID : @ipstbookstore เพื่อสั่งซื้อโปรแกรม GSP V5.06

โดยรายละเอียดการสั่งซื้อมีดังนี้

GSP 5.06 มีจำหน่าย 2 ราคา (ฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันทั้งสองราคา จะต่างกันที่จำนวนดาวน์โหลด/ 1 ดาวน์โหลด ติดตั้งได้ 1 เครื่อง ใช้งานได้ตลอด)

 • ราคา 99 บาท สำหรับ 3 ดาวน์โหลด
 • ราคา 299 บาท สำหรับ 150 ดาวน์โหลด

กรอกรายละเอียดลงในใบสั่งซื้อ โอนเงิน และส่งสลิปและใบสั่งซื้อไปที่อีเมล bookstore@ipst.ac.th

**ไม่สามารถใช้กับ Macbook ที่เวอร์ชั่นสูงกว่า 10 ขึ้นไปได้

 1. คู่มือครู
  – ดาวน์โหลด: https://scimath.org/ebooks
  – ศึกษาวิธีการดาวน์โหลดคู่มือครู ตามวิดีโอ https://www.facebook.com/watch/?v=599689057222308
 2. แผนการสอน
  – ดาวน์โหลด: https://scimath.org/lessonplan
 3. ต้องการดูข้อสอบ PISA
  – ดาวน์โหลด: https://pisathailand.ipst.ac.th/pisa-released-items/

ส่งข้อความถึงเรา