ถาม-ตอบ

คำถามเกี่ยวกับทุน พสวท.

ทุน พสวท. คือ ทุนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

แต่เดิมเรียนที่โรงเรียนที่เป็นศูนย์ พสวท. 10 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปัจจุบัน ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกสามารถเรียนอยู่ในโรงเรียนเดิมที่นักเรียนเรียนอยู่ในชั้น ม.3 ได้ โดย สสวท. จะเป็นศูนย์กลางในการจัดอบรมโปรแกรมเสริมให้นักเรียน และจัดการเรียนการสอนเสริมแบบออนไลน์

หากเรียนแล้วพบว่าไม่ตรงกับความชอบของตัวเองจริงๆ สามารถขอลาออกจากทุนได้ โดยชดใช้เป็นเงินจำนวน 2 เท่าของเงินที่ได้รับไป

ไม่ได้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้แน่น เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนระดับสูงต่อไป สาขาวิชาที่อนุญาตให้ศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์

สามารถเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ พสวท. 10 แห่งได้ โดยต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามแนวทางของ สสวท. โดย สสวท. เป็นผู้ออกข้อสอบคัดเลือก

 1. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 9. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 10. สำนักวิชาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระหว่างเรียน สามารถขออนุญาตรับทุนอื่นได้ แต่ทุนที่ขอไปเรียนนั้น ต้องเป็นทุนที่ให้ศึกษาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น โดยต้องทำหนังสือขออนุญาตไปรับทุนอื่นแทนทุน พสวท. ไปที่ สสวท.

คำถามเกี่ยวกับทุน สควค.

ทุนโครงการ สควค. เป็นทุนรัฐบาล ที่มุ่งผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ด้วยทุนโครงการ สควค. สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินงานต่อ ครม. ซึ่งหากผ่านการพิจารณา ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงาน คาดว่าจะเปิดรับสมัครได้ในปีการศึกษา 2564 ประมาณช่วงต้นปี พ.ศ. 2564

มีการสอบวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) ภาษาอังกฤษ การสอบสัมภาษณ์ และอาจมีเกณฑ์อื่นๆ ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ตามที่คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา กำหนด

คำถามเกี่ยวกับทุนการศึกษา

ต้องการทราบรายละเอียดทุนและสอบถามเรื่องการชดใช้ทุน พสวท. ติดต่อที่ไหน

 1. ทุนต่างประเทศ ติดต่อ ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 02-392-4021 ต่อ 7604 – 8
 2. ชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษา ติดต่อ ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 02-392-4021 ต่อ 7604 – 8
 3. ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ ทุน พสวท. ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02-392-4021 ต่อ 2310 – 13

ต้องการทราบรายละเอียดทุนและสอบถามเรื่องการชดใช้ทุน พสวท. ติดต่อที่ไหน

 1. ทุนต่างประเทศ ติดต่อ ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 02-392-4021 ต่อ 7604 – 8
 2. ชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษา ติดต่อ ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 02-392-4021 ต่อ 7604 – 8
 3. ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ ทุน พสวท. ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02-392-4021 ต่อ 2310 – 13

ต้องการทราบรายละเอียดทุนและสอบถามเรื่องการชดใช้ทุน สควค. ติดต่อที่ไหน

 1. สอบถามเรื่องการชดใช้ทุน สควค. ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02-392-4021 ต่อ 7619 – 21
 2. สอบถามกลุ่มงานหลังสำเร็จการศึกษา โทร. 02-392-4021 ต่อ 7620 – 21
 3. สอบถามกลุ่มงานอุดมศึกษาในและต่างประเทศ โทร. 02-392-4021 ต่อ 7619

ต้องการทราบรายละเอียดโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ติดต่อที่ไหน

 1. สอบถามการทดสอบโครงการอัจฉริยภาพฯ
 2. สอบถามเรื่องการเข้าค่ายโครงการอัจฉริยภาพฯ
 3. ติดตามการทดสอบโอลิมปิกวิชาการ โทร. 02-392-4021 ต่อ 2202 – 8

คำถามเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

เข้าดูได้ที่ http://www.stemedthailand.org/?post_type=faq

คำถามเกี่ยวกับหนังสือเรียนคู่มือครูและบริการออนไลน์

– หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษาและชั้น ม.3 และ ม.6
จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยองค์การค้าของ สกสค. โทร. 02 538 3033, 02 514 4007
ค้าส่งสำหรับโรงเรียนและร้านค้า โทร. 02 514 4003 ต่อ 516-7
เว็บไซต์ www.suksapanpanit.com | Line : @suksapanpanit

– หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ม.1, ม.2, ม.4, ม.5
จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. 02 255 4433
ค้าส่ง 02 374 13756 หน้าร้าน 02 218 9891, 086 323 3704
www.chulabook.com | Email : customer@cubook.chula.ac.th

ติดต่อสอบถาม
สำนักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน
โทร 02-392-4021 ต่อ 3102 ถึง 3106
E-mail : bookstore@ipst.ac.th | Facebook : สำนักบริการวิชาการฯ สสวท.

 1. คู่มือครู
  – ดาวน์โหลด: https://scimath.org/ebooks
  – ศึกษาวิธีการดาวน์โหลดคู่มือครู ตามวิดีโอ https://www.facebook.com/watch/?v=599689057222308
 2. แผนการสอน
  – ดาวน์โหลด: https://scimath.org/lessonplan
 3. ต้องการดูข้อสอบ PISA ย้อนหลัง
  – ดาวน์โหลด: https://pisaitems.ipst.ac.th
 1. ลืมรหัสผ่านระบบอบรมครูสะเต็มศึกษาทำอย่างไร
  1.1. อบรมครูสะเต็มศึกษาทางไกล: ติดต่อ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู โทร. 02 392 4021 ต่อ 1152-3
  1.2. อบรมครูสะเต็มศึกษาทางไกลปฐมวัย: ติดต่อสาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย โทร. 02 392 4021 ต่อ 5554
 2. ลืมรหัสผ่านระบบอบรมครูแกนนำทำอย่างไร
  2.1.ระบบอบรมครูแกนนำ: ติดต่อ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู โทร. 02 392 4021 ต่อ 3202 – 3

ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content