ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ข้อมูลทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ สสวท. ทุกระดับชั้น

16 พ.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 | 27 เม.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | 19 เม.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับ ทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 | 7 มี.ค. 66 ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2566

ทุน พสวท.

ทุนสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ทุน สควค.

ทุนสำหรับครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในระดับปริญญาโท เพื่อสอนในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือโรงเรียนที่คณะอนุกรรมการ สควค. กำหนด

ทุน โอลิมปิกวิชาการ

ทุนสำหรับผู้แทนประเทศไทยที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ตนเองมีความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

คำถามเกี่ยวกับ ทุน พสวท.

ทุน พสวท. คือ ทุนที่สนับสนุน และส่งเสริมให้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

เดิมเรียนที่โรงเรียนที่เป็นศูนย์ พสวท. 10 แห่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปัจจุบัน ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกสามารถเรียนอยู่ในโรงเรียนเดิมที่นักเรียนเรียนอยู่ในชั้น ม.3 ได้ โดย สสวท. จะเป็นศูนย์กลางในการจัดอบรมโปรแกรมเสริมให้นักเรียน และจัดการเรียนการสอนเสริมแบบออนไลน์

หากเรียนแล้วพบว่าไม่ตรงกับความชอบของตัวเองจริง สามารถขอลาออกจากทุนได้ โดยชดใช้เป็นเงินจำนวน 2 เท่า ของเงินที่ได้รับไป

ไม่ได้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้แน่น เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนระดับสูงต่อไป สาขาวิชาที่อนุญาตให้ศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์

สามารถเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ พสวท. 10 แห่งได้ โดยต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามแนวทางของ สสวท. โดย สสวท. เป็นผู้ออกข้อสอบคัดเลือก

 1. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 9. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 10. สำนักวิชาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระหว่างเรียน สามารถขออนุญาตรับทุนอื่นได้ แต่ทุนที่ขอไปเรียนนั้น ต้องเป็นทุนที่ให้ศึกษาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น โดยต้องทำหนังสือขออนุญาตไปรับทุนอื่นแทนทุน พสวท. ไปที่ สสวท.

ต้องการทราบรายละเอียดทุนและสอบถามเรื่องการชดใช้ทุน พสวท. ติดต่อที่ไหน

 1. ทุนต่างประเทศ ติดต่อ ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 02-392-4021 ต่อ 7604 – 8
 2. ชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษา ติดต่อ ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา โทร. 02-392-4021 ต่อ 7604 – 8
 3. ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ ทุน พสวท. ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02-392-4021 ต่อ 2310 – 13

คำถามเกี่ยวกับทุน สควค.

ทุนโครงการ สควค. เป็นทุนรัฐบาล ที่มุ่งผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ด้วยทุนโครงการ สควค. สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินงานต่อ ครม. ซึ่งหากผ่านการพิจารณา ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงาน คาดว่าจะเปิดรับสมัครได้ในปีการศึกษา 2564 ประมาณช่วงต้นปี พ.ศ. 2564

มีการสอบวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) ภาษาอังกฤษ การสอบสัมภาษณ์ และอาจมีเกณฑ์อื่นๆ ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ตามที่คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา กำหนด

ต้องการทราบรายละเอียดทุนและสอบถามเรื่องการชดใช้ทุน สควค. ติดต่อที่ไหน

 1. สอบถามเรื่องการชดใช้ทุน สควค. ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02-392-4021 ต่อ 7619 – 21
 2. สอบถามกลุ่มงานหลังสำเร็จการศึกษา โทร. 02-392-4021 ต่อ 7620 – 21
 3. สอบถามกลุ่มงานอุดมศึกษาในและต่างประเทศ โทร. 02-392-4021 ต่อ 7619

คำถามเกี่ยวกับทุน โอลิมปิกวิชาการ

ต้องการทราบรายละเอียดโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ติดต่อที่ไหน

 1. สอบถามการทดสอบโครงการอัจฉริยภาพฯ
 2. สอบถามเรื่องการเข้าค่ายโครงการอัจฉริยภาพฯ
 3. ติดตามการทดสอบโอลิมปิกวิชาการ โทร. 02-392-4021 ต่อ 2202 – 8

ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content