เกี่ยวกับเรา

สสวท. | IPST

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology

ประวัติความเป็นมา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2513 ต่อมาได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515 (ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42) ในสถานะสถาบันของรัฐ เป็นนิติบุคคลแต่ไม่เป็นส่วนราชการ มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งภารกิจอื่นที่เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ในช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้ง สสวท. ได้รับการอุดหนุนทางการเงินส่วนหนึ่งจากรัฐบาล และอีกส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาการศึกษาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทั้งด้านการเงิน ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ อุปกรณ์ การดูงาน และการศึกษาเพิ่มเติมของบุคลากร เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ทันสมัย รองรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงมาช่วยพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู ผู้สอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนต่าง ๆ ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาล ซึ่งขณะนั้นมี นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี มี
นโยบายให้ปรับปรุงรูปแบบของกฎหมายที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นประกาศของคณะปฏิวัติ หรือประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ออกใช้บังคับในระหว่างที่มีการปกครองโดยมิใช่ระบบประชาธิปไตยให้เป็นพระราชบัญญัติ เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการตรากฎหมายในระบบปกติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2541 สสวท. จึงมิได้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไป ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2548 ให้สถาบันเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น

วิสัยทัศน์

สสวท. เป็นองค์กรหลักชั้นนำในการพัฒนาและวิจัย หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแบบครบวงจร เพื่อยกระดับศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้มีสมรรถนะทั้งศาสตร์และศิลป์ในระดับสากล ผ่านระบบดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา

ค่านิยม


พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของสถาบันไว้ดังนี้

ริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก

ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียน การสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการและสื่อ การเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา

พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามข้อ 1 ถึง 5

คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วาระดำรงตำแหน่ง 13 ตุลาคม 2564 – 12 ตุลาคม 2567)

ประธานกรรมการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

กรรมการโดยตำแหน่ง

2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
3. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
4. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย)
5. ปลัดกระทรวงพลังงาน (นายกุลิศ สมบัติศิริ)
6. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุภัทร จำปาทอง)
7. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา)
8. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ)
9. เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี)
10. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายดนุชา พิชยนันท์)
11. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

12. ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
13. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
14. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม

กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

15. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
16. รองศาสตราจารย์​ ดร.คุณ​หญิง​สุ​มณฑา​ พรหม​บุญ

กลุ่มที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและ/หรือด้านบริหารรัฐกิจ

17. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์

กลุ่มที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน

18. นายมนูญ สรรค์คุณากร
19. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ

กลุ่มที่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านคณิตศาสตร์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

20. ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ)
21. ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์)
22. ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคกลาง (นายรณภณ เนตรสว่างวิชา)
23. ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ

24. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล)

ผู้ช่วยเลขานุการ

25. รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์)

อำนาจหน้าที่ :
วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบัน และโดยเฉพาะมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน และข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของสถาบัน
(2) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เรื่องอื่น ๆ การบรรจุ การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย การลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง
(3) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
(4) ออกข้อบังคับว่าด้วยอัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่น การคัดเลือก การแต่งตั้ง และการออกจากตำแหน่งของผู้อำนวยการ รวมทั้ง อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ และการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทน หรือปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ
(5) อนุมัติแผนงานหลักของสถาบัน
(6) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบัน
(7) ออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 7 และมาตรา 9

ทั้งนี้ ข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นถ้ามีการจำกัดอำนาจผู้อำนวยการในการทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอกไว้ประการใด ให้ประกาศข้อบังคับเช่นว่านั้นในราชกิจจานุเบกษา(ความตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548)

อัตราค่าเบี้ยประชุม :
ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. 2562 ข้อ 6.1

 • ประธานกรรมการ 18,750 บาท
 • กรรมการ 15,000 บาท

หมายเหตุ : คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสวท. โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 12 ตุลาคม 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม :

1. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

1) นายมนูญ สรรค์คุณากรประธานอนุกรรมการ
2) ผู้อำนวยการ สสวท.รองประธานอนุกรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรมอนุกรรมการ
4) รองศาสตราจารย์สาโรช รุจิรวรรธน์อนุกรรมการ
5) นายวุฒิ ด่านกิตติกุลอนุกรรมการ
6) รองผู้อำนวยการ สสวท. ที่ได้รับมอบหมายอนุกรรมการ
7) ว่าที่ร้อยเอกภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์อนุกรรมการ (ผู้แทนพนักงาน)
8) นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันติ์อนุกรรมการ (ผู้แทนพนักงาน)
9) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ)อนุกรรมการและเลขานุการ
10) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ :
มีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ 8 ของข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 ดังนี้
(1) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตลอดจนสวัสดิการของพนักงาน
(2) รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
(3) ตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับนี้
(4) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(5) เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
(6) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล
(7) แต่งตั้งคณะทำงาน ทำการใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

1) นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ประธานกรรมการ
2) นายบวร บุญลพกรรมการ
3) รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปากรรมการ
4) นางสาวกุศลิน มุสิกุลกรรมการ
5) นางนันทวัน สมสุขกรรมการ
6) นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันติ์กรรมการ
7) ว่าที่ร้อยเอกภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์กรรมการ

อำนาจหน้าที่ :
มีอำนาจหน้าที่ตามความในหมวด 10 การอุทธรณ์และร้องทุกข์ ข้อ 53 ของข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542  ดังนี้
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออก  ตัดเงินเดือน  งดบำเหน็จความชอบ  ภาคทัณฑ์
(2) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์
(3) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำการใด ๆ  อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
(4) มีอำนาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

3. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎประธานอนุกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรมอนุกรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์อนุกรรมการ
4) นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐอนุกรรมการ
5) ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเลขานุการ
6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน (นางเมธัสดา ทิพย์จริยาอุดม)ผู้ช่วยเลขานุการ
7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน (นางสาวกนกวรรณ สายสินธุ์)ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ :
มีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2559 ดังนี้
(1) ตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารงานทั้งปวงของ สสวท. โดยดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
(2) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ สสวท. เพื่อปรับปรุงการบริหารงานของ สสวท.
(3) พิจารณาให้ความคิดเห็นแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน
(4) มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามความจำเป็น
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

4. คณะกรรมการกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท.

ตามความในข้อ 8 ของข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. พ.ศ. 2562 ให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นคณะกรรมการกองทุนตามข้อบังคับนี้

1) นายมนูญ สรรค์คุณากรประธานอนุกรรมการ
2) ผู้อำนวยการ สสวท.รองประธานอนุกรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรมอนุกรรมการ
4) รองศาสตราจารย์สาโรช รุจิรวรรธน์อนุกรรมการ
5) นายวุฒิ ด่านกิตติกุลอนุกรรมการ
6) รองผู้อำนวยการ สสวท. ที่ได้รับมอบหมายอนุกรรมการ
7) ว่าที่ร้อยเอกภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์อนุกรรมการ (ผู้แทนพนักงาน)
8) นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันติ์อนุกรรมการ (ผู้แทนพนักงาน)
9) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ)อนุกรรมการและเลขานุการ
10) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ :
มีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. พ.ศ. 2562 ดังนี้
(1) กำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนงาน และหลักเกณฑ์ในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ของเงินและทรัพย์สินของกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีของกองทุน รวมทั้งการหารายได้เพิ่มเติมแก่กองทุน
(3) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุน เงื่อนไข และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารกองทุน โดยออกเป็นระเบียบด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(4) ควบคุมดูแลติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการทุกสิ้นปีงบประมาณ
(5) ออกระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
(6) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย

อัตราค่าเบี้ยประชุม :
ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. 2562 ข้อ 6.2 และมติคณะกรรมการ สสวท. ครั้งที่ 543/8/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 538/10/2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมดังนี้

 • ประธานอนุกรรมการ 9,375 บาท
 • อนุกรรมการ 7,500 บาท
 • ประธานคณะกรรมการ 9,375 บาท
 • กรรมการ 7,500 บาท

5. คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์

1) รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูลประธานอนุกรรมการ
2) นายศรัณย์ โปษยะจินดาอนุกรรมการ
3) ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัวอนุกรรมการ
4) ศาสตราจารย์รัตติกร ยิ้มนิรัญอนุกรรมการ
5) นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์อนุกรรมการ
6) ผู้อำนวยการ สสวท.อนุกรรมการ
7) รองผู้อำนวยการ สสวท. ที่ได้รับมอบหมายอนุกรรมการ
8) ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพอนุกรรมการและเลขานุการ
9) เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ (นางสาวศิริพร ลักษณาภิรมย์)ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ :
(1) กำหนดนโยบาย และจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของ สสวท.
(2) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) กำหนดกลยุทธ์และผลักดันการดำเนินงานของ สสวท. ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
(4) พิจารณากลั่นกรองนโยบาย แผนและงบประมาณ รวมทั้งแผนปฏิบัติการตามนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
(5) เสนอแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สสวท.

6. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ สสวท.

1) นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ประธานอนุกรรมการ
2) นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตรอนุกรรมการ
3) นายน้ำแท้ มีบุญสล้างอนุกรรมการ
4) นายบวร บุญลพอนุกรรมการ
5) รองผู้อำนวยการ สสวท. ที่ได้รับมอบหมายอนุกรรมการ
6) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ที่ได้รับมอบหมายอนุกรรมการ
7) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายอนุกรรมการและเลขานุการ
8) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรผู้ช่วยเลขานุการ
9) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (นางสาวนพภัสสรณ์ ธีระชาติ)ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ :
(1) พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สสวท. ตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ สสวท. เกี่ยวกับการให้มีการแก้ไข การปรับปรุง หรือการยกเลิกกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ สสวท.
(3) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สสวท.
(4) แต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

7. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สสวท.

1) รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญประธานอนุกรรมการ
2) ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์อนุกรรมการ
3) รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูลอนุกรรมการ
4) ศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวรอนุกรรมการ
5) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่รับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรเลขานุการ
6) นางสาววรรณทิพา เทพหล้าผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ :
(1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการของผู้อำนวยการ สสวท.
(2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สสวท. และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ สสวท.
(3) มีอำนาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

8. คณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้

1) นายกฤษณพงศ์ กีรติกรที่ปรึกษา
2) รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศที่ปรึกษา
3) ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิชที่ปรึกษา
4) รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญประธานอนุกรรมการ
5) นางเกศทิพย์ ศุภวานิชอนุกรรมการ
6) รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยมอนุกรรมการ
7) รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์อนุกรรมการ
8) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎอนุกรรมการ
9) นางสิริกร มณีรินทร์อนุกรรมการ
10) รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลีอนุกรรมการ
11) ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์อนุกรรมการ
12) ผู้อำนวยการ สสวท.อนุกรรมการ
13) รองผู้อำนวยการ สสวท. ที่ได้รับมอบหมายอนุกรรมการและเลขานุการ
14) ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตร และการเรียนรู้ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ :
(1) ศึกษารูปแบบสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้ง โครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง พร้อมประมาณการงบประมาณ ที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …
(2) เสนอแนะนโยบายและทิศทางการดำเนินงานโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
(3) วางกลยุทธ์และผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …
(4) พิจารณากลั่นกรองต้นแบบที่สอดคล้องกับการจัดหลักสูตรสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้นแบบของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และต้นแบบของระบบ วิธีการ และเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกัน ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติได้
(5) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าเบี้ยประชุม :
ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. 2562 ข้อ 6.2 และมติคณะกรรมการ สสวท. ครั้งที่ 543/8/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 538/10/2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมดังนี้

 • ประธานอนุกรรมการ 9,375 บาท
 • อนุกรรมการ 7,500 บาท
 • ประธานคณะกรรมการ 9,375 บาท
 • กรรมการ 7,500 บาท
นายสนั่น สุมิตร
10 ก.พ. 2515 – 25 ม.ค. 2518
ดร.เฉลียว มณีเลิศ
20 ม.ค. 2532 – 19 ม.ค. 2536
ศ. ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
13 มี.ค. 2549 – 26 เม.ย. 2551
ศ. ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์
3 ต.ค. 2520 – 2 ต.ค. 2524
ผศ.จารุนี สูตะบุตร
17 มี.ค. 2536 – 16 มี.ค. 2540
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
1 ก.พ. 2553 – 21 เม.ย. 2561
รศ. ดร.นิดา สะเพียรชัย
3 ต.ค. 2524 – 5 มิ.ย. 2527
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
7 พ.ค. 2540 – 18 ก.พ. 2544
ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
22 เม.ย. 2561 – 21 เม.ย. 2565
นาวาโทหญิงยุพา ตันติเจริญ
1 ต.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2531
ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ
1 พ.ค. 2544 – 9 พ.ค. 2548
รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
2 ก.ย. 2565 – ปัจจุบัน
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
 • ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557

 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  1.1 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา
 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  2.1 ข้อบังคับบริหารงานบุคคล หมวด 3 – 5
 3. การพัฒนาบุคลากร
  3.1 ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  4.1 ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนพนักงาน
  4.2 ระเบียบว่าด้วยการต่ออายุสัญญาจ้าง
 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  5.1 ข้อบังคับบริหารงานบุคคล หมวด 8 – 10
  5.2 ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการ
  5.3 ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มอำนวยการ
  5.4 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เต็มหรือเต็มขั้นของตำแหน่ง
  5.5 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงานเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะสมการสนับสนุนความปลอดภัยและการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเราท่านสามารถเลือก ตั้งค่า เพื่อปรับแต่งการยินยอมการใช้คุกกี้ได้ หรือกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท หรือคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้นี้ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องคุกกี้ชนิดนี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า