เกี่ยวกับเรา

สสวท. | IPST

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology

ประวัติความเป็นมา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2513 ต่อมาได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515 (ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42) ในสถานะสถาบันของรัฐ เป็นนิติบุคคลแต่ไม่เป็นส่วนราชการ มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งภารกิจอื่นที่เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ในช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้ง สสวท. ได้รับการอุดหนุนทางการเงินส่วนหนึ่งจากรัฐบาล และอีกส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาการศึกษาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทั้งด้านการเงิน ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ อุปกรณ์ การดูงาน และการศึกษาเพิ่มเติมของบุคลากร เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ทันสมัย รองรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงมาช่วยพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู ผู้สอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนต่าง ๆ ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาล ซึ่งขณะนั้นมี นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี มี
นโยบายให้ปรับปรุงรูปแบบของกฎหมายที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นประกาศของคณะปฏิวัติ หรือประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ออกใช้บังคับในระหว่างที่มีการปกครองโดยมิใช่ระบบประชาธิปไตยให้เป็นพระราชบัญญัติ เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการตรากฎหมายในระบบปกติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2541 สสวท. จึงมิได้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไป ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2548 ให้สถาบันเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น

วิสัยทัศน์

สสวท. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้นักเรียนพัฒนาตามศักยภาพ ขึ้นเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำต่อไป

ค่านิยม


พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของสถาบันไว้ดังนี้

ริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก

ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียน การสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการและสื่อ การเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา

พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามข้อ 1 ถึง 5

คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วาระดำรงตำแหน่ง 13 ตุลาคม 2564 – 12 ตุลาคม 2567)

ประธานกรรมการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

กรรมการโดยตำแหน่ง

2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)
3. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
4. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย)
5. ปลัดกระทรวงพลังงาน (นายกุลิศ สมบัติศิริ)
6. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุภัทร จำปาทอง)
7. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา)
8. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ)
9. เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี)
10. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายดนุชา พิชยนันท์)
11. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

12. ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
13. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
14. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม

กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

15. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
16. รองศาสตราจารย์​ ดร.คุณ​หญิง​สุ​มณฑา​ พรหม​บุญ

กลุ่มที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและ/หรือด้านบริหารรัฐกิจ

17. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์

กลุ่มที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน

18. นายมนูญ สรรค์คุณากร
19. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านคณิตศาสตร์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากเขตพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

20. นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ)
21. นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
22. นายรณภณ เนตรสว่างวิชา (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคกลาง)
23. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้)

กรรมการและเลขานุการ

24. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

หมายเหตุ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสวท. โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 12 ตุลาคม 2567

นายสนั่น สุมิตร
10 ก.พ. 2515 – 25 ม.ค. 2518
นาวาโทหญิง ยุพา ตันติเจริญ
1 ต.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2531
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
7 พ.ค. 2540 – 18 ก.พ. 2544
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
1 ก.พ. 2553 – 21 เม.ย. 2561
ศ.ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์
3 ต.ค. 2520 – 2 ต.ค. 2524
ดร.เฉลียว มณีเลิศ
20 ม.ค. 2532 – 19 ม.ค. 2536
ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ
1 พ.ค. 2544 – 9 พ.ค. 2548
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
22 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน
รศ.ดร.นิดา สะเพียรชัย
3 ต.ค. 2524 – 5 มิ.ย. 2527
ผศ.จารุนี สูตะบุตร
17 มี.ค. 2536 – 16 มี.ค. 2540
ศ.ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
13 มี.ค. 2549 – 26 เม.ย. 2551

2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
 • ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557

 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  1.1 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหา
 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  2.1 ข้อบังคับบริหารงานบุคคล หมวด 3 – 5
 3. การพัฒนาบุคลากร
  3.1 ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  4.1 ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนพนักงาน
  4.2 ระเบียบว่าด้วยการต่ออายุสัญญาจ้าง
 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  5.1 ข้อบังคับบริหารงานบุคคล หมวด 8 – 10
  5.2 ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการ
  5.3 ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มอำนวยการ
  5.4 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เต็มหรือเต็มขั้นของตำแหน่ง
  5.5 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงาน