PISA

PISA

สสวท. เป็นผู้ดำเนินงานโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA: Programme for International Student Assessment) ในประเทศไทย
เน้นดำเนินงานด้านการวิจัยและให้ข้อมูลเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

PISA Thailand

PISA เป็นโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ ประกอบด้วยชุดข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน

FOCUS

ประเด็นจาก PISA

ติดต่อ
ศูนย์ดำเนินงาน PISA แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานชั่วคราว (สำหรับติดต่อและจัดส่งเอกสาร)
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล: pisa@ipst.ac.th
โทรศัพท์: 0 2392 4021 (ต่อ 2160, 2159, 2158, 2169)


ส่งข้อความถึงเรา