พัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้

พัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้

สสวท. พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นครูยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็นโค้ช หรือ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ ให้คำปรึกษา ชี้แนะวิธีการเรียนรู้ และวิธีคิดที่สามารถบูรณาการความรู้ และเชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจำวันให้แก่ผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง ให้แก่ครูจากโรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งโรงเรียนโครงการพระราชดำริ โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมป์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยฝึกอบรมครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สะเต็มศึกษา และโค้ดดิ้ง ด้วยการอบรมแบบพบหน้า อบรมผ่านระบบทางไกล ระบบออนไลน์ รวมทั้งการอบรมแบบผสมผสาน เพิ่มทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ตามแนวทาง สสวท. เสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่สอดรับกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูสามารถกระตุ้น สร้าง และหล่อหลอมสมรรถนะให้แก่ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ นอกจากนั้นยังได้จัดทำคู่มือมาตรฐานในการรับรองคุณภาพครูที่ผ่านการพัฒนาโดยหลักสูตรอบรม สสวท.

สสวท. ได้พัฒนาหลักสูตร และสื่ออบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ กทม. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทำหลักสูตรอบรมครู เอกสารคู่มือและสื่อประกอบการอบรม รวมทั้งจัดอบรมครูผู้สอนทุกสังกัด ทุกจังหวัด

สสวท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกภูมิภาคร่วมกันทำงานเชิงบูรณาการเป็นแกนนำในการพัฒนาครูในทุกพื้นที่ของประเทศให้เป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การออกแบบ และเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาครูโรงเรียนพระราชดำริ เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ประกอบด้วย การอบรมครูโรงเรียน ต.ช.ด. ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ครูแกนนำและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการพระราชดำริบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็มศึกษา

สสวท. ได้จัดทำหลักสูตรและจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน Coding ตามหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ด้าน Coding และการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการใช้ตรรกะ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งพื้นฐานความคิดเชิงคำนวณ พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content