นายสนั่น สุมิตร

นายสนั่น สุมิตร

ผู้อำนวยการ สสวท. ลำดับที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ถึง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2518

ผลงานเด่น

  • หลักสูตรวิชาเคมีเป็นวิชาแรกและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรวิชาอื่น ๆ ต่อมา
  • จัดตั้งสาขาออกแบบและสร้างอุปกรณ์
  • จัดตั้งสาขาวิชาครู หน่วยทดสอบและวัดผล หน่วยเก็บและจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยศิลป์
  • อาคารอำนวยการสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2516
  • ออกสิ่งพิมพ์ชื่อ “ข่าวสาร สสวท.” (ปัจจุบัน คือ “วารสาร สสวท.” )
  • จัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขานวกรรมการศึกษา หน่วยข่าวสารและประชาสัมพันธ์
  • อาคารปฏิบัติการสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2519
  • ใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ วิชาเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ทั่วประเทศ ชั้น ม.ศ. 4
  • พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สายอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ส่งข้อความถึงเรา