ศ. ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์

ศ. ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์

ผู้อำนวยการ สสวท. ลำดับที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2524

ผลงานเด่น

 • ใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ทั่วประเทศชั้น ม.ศ. 5 และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.ศ. 4
 • ใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.ศ. 1 ทั่วประเทศ
 • ใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.ศ. 5 และวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้น ม.ศ. 4 ทั่วประเทศ
 • ใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.ศ. 2 และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 1 ทั่วประเทศ
 • เข้าร่วมและจัดทำโครงการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับนานาชาติ
 • จัดตั้งโครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเสริมกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับประถมศึกษา โดยความร่วมมือของกรมวิชาการและองค์การ UNICEF
 • ใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.ศ. 3 และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 2 ทั่วประเทศ
 • จัดตั้งโครงการโภชนาการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน
 • จัดตั้งโครงการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการศึกษา
 • พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สายอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • จัดตั้งศูนย์บริการการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยร่วมกับกรมการฝึกหัดครู จำนวย 6 ศูนย์ ,พ.ศ. 2523 ตั้งเพิ่มอีก 12 ศูนย์ และ พ.ศ. 2524 ตั้งเพิ่มอีก 18 ศูนย์ รวมทั้งหมด 36 ศูนย์
 • ใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 3 ทั่วประเทศ
 • ใช้หลักสูตร วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สายอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คหกรรมและศิลปหัตถกรรม และพานิชยกรรม ชั้น ปวช. 1 ทั่วประเทศ
 • ใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ชั้น ม. 4 รอบที่ 2 ทั่วประเทศ

ส่งข้อความถึงเรา