รศ. ดร.นิดา สะเพียรชัย

รศ. ดร.นิดา สะเพียรชัย

ผู้อำนวยการ สสวท. ลำดับที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ถึง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2527

ผลงานเด่น

  • เข้าร่วม และจัดทำโครงการวิจัยและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนานาชาติ ครั้งที่ 2
  • ใช้หลักสูตร วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สายอาชีวศึกษา ระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คหกรรมและศิลปหัตถกรรม และพานิชยกรรม ชั้น ปวช. 2 ทั่วประเทศ
  • ใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ชั้น ม. 5 รอบที่ 2 ทั่วประเทศ
  • จัดตั้งโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
  • จัดตั้งโครงการพัฒนาเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • จัดตั้งโครงการพัฒนาวัสดุการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
  • จัดตั้งโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน สสวท.
  • ใช้หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ชั้น ม. 6 รอบที่ 2 ทั่วประเทศ

ส่งข้อความถึงเรา