นาวาโทหญิงยุพา ตันติเจริญ

นาวาโทหญิงยุพา ตันติเจริญ

ผู้อำนวยการ สสวท. ลำดับที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2531

ผลงานเด่น

  • จัดตั้งโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในแนวของวิทยาศาสตร์เพื่อปวงชน ระดับประถมศึกษา (ภาคเหนือ) โดยความร่วมมือขององค์การ UNESCO
  • จัดทำแผนแม่บทสำหรับดำเนินงานของ สสวท. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2530 – 2534)
  • จัดตั้งโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  • จัดตั้งโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในแนวของวิทยาศาสตร์เพื่อปวงชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยความร่วมมือของ UNESCO
  • จัดตั้งโครงการพัฒนาวารสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้น ป. 5 – ป. 6 ใน 22 จังหวัด ทางภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือขององค์การ CARE นานาชาติ องค์การ USAID และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
  • จัดตั้งโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของพนักงาน สสวท.
  • กำหนดขอบข่ายและเค้าโครงของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญทั้งสามเพื่อพัฒนาประเทศ คือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • อาคาร 15 ปี สสวท. สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2530
  • จัดตั้งศูนย์บริการการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นในวิทยาลัยครู ทั้ง 36 แห่ง

ส่งข้อความถึงเรา