ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง การชดใช้ทุนการศึกษาตามมติของคณะรัฐมนตรี ของผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาในประเทศ

อ่านประกาศฉบับเต็ม >> DOWNLOAD

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง เงื่อนไขการปฏิบัติงานตอบแทนทุน พสวท. กรณีผู้สําเร็จการศึกษาทุน พสวท.ไปรับทุนรัฐบาลอื่น ๆ ที่มีเงื่อนไขผูกพัน

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติในหลักการ การบูรณาการ ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) กับทุนรัฐบาลอื่น ๆ โดยผู้สําเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ไปรับทุนรัฐบาลอื่น ๆ ที่มีเงื่อนไขผูกพัน  เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องปฏิบัติงานตอบแทนทุนรวมกัน หากมากกว่า 10 ปี ให้ถือว่าการปฏิบัติงานตอบแทนทุนในส่วนของทุน พสวท. สิ้นสุดลงในปีที่ 10 ของการปฏิบัติงานตอบแทนทุน

อ่านประกาศฉบับเต็ม >> DOWNLOAD

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง ทุนการศึกษา (ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ของผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาในประเทศ

อ่านประกาศฉบับเต็ม >> DOWNLOAD

(รายละเอียดโดยย่อ)

ในการนี้ สสวท. จึงประกาศทุนการศึกษา (ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ของผู้รับทุน พสวท. ศึกษา ในประเทศ ดังนี้

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย      7,152 บาท/เดือน

2. ปริญญาตรี                   9,400 บาท/เดือน

3. ปริญญาโท                 10,700 บาท/เดือน

4. ปริญญาเอก                12,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

 คู่มือผู้รับทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ

ผู้รับทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ พสวท. กำหนด

 📓[คู่มือผู้รับทุน พสวท. ในประเทศ ปี 2565

 📚[หลักสูตรที่อนุมัติให้นักเรียนทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ สามารถศึกษาได้

 การปฏิบัติตัวของผู้รับทุน พสวท. ณ ต่างประเทศ

ผู้รับทุน พสวท. ที่ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ กำหนด

ลิงค์ศึกษาข้อมูลของสำนักงาน ก.พ.

  1. สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th
  2. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.) www.oscs.go.th/OEA
  3. สถานทูตไทยในต่างประเทศ www.thaiembassy.org

แบบฟอร์มหนังสือ / เอกสารตัวอย่างเกี่ยวกับเงินทุนการศึกษา

รายการทุนการศึกษาที่ สสวท. ให้การสนับสนุนนักเรียนทุน พสวท.

การปฏิบัติงานตอบแทนทุน

หน่วยงานที่มีบัณฑิต พสวท. ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 3250 – 3263

โทรสาร
0 2392 9602

อีเมล
scholarship@ipst.ac.th

เฟซบุ๊ก
fb.com/dpstcenter

เว็บไซต์
ipst.ac.th/unit-dpst

ดร.อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม
ผู้อำนวยการฝ่าย พสวท.
อีเมล atang@ipst.ac.th
สมาชิกรับผิดชอบงานอีเมลเบอร์โทรภายใน
มิตรชัย คำงอกพสวท. ในประเทศmkham@ipst.ac.th3250
ชุมพล จันทะลาพสวท. ในประเทศcchan@ipst.ac.th 3255
โสภา ปัฐน์บวรมงคลพสวท. ในประเทศsoyamt@ipst.ac.th3257
นวรัตน์  อินทุวงศ์พสวท. ต่างประเทศnindu@ipst.ac.th3252
สุภางค์ ศิริทรัพย์จนันท์พสวท. ต่างประเทศsusir@ipst.ac.th3260
วิวาภร สุดแสวงพสวท. หลังสำเร็จการศึกษาwisoo@ipst.ac.th 3254
วิจิตรา บุญเสริมพสวท. หลังสำเร็จการศึกษาvboon@ipst.ac.th3258
ธนัชญา ฮงทองพสวท. หลังสำเร็จการศึกษาshong@ipst.ac.th3263
ธิดารัตน์ ศรีพรหมพสวท. หลังสำเร็จการศึกษาtsrip@ipst.ac.th 3256
วราภรณ์ ต.วัฒนผลเงินทุนการศึกษาwmuns@ipst.ac.th3251
ยศพงษ์ ทิพย์เที่ยงแท้เงินทุนการศึกษาythip@ipst.ac.th3259
สืบพงศ์ ปานเพียรกุลภัคเงินทุนการศึกษา/ระบบนักเรียนทุนsparn@ipst.ac.th3261
นิธิพัฒน์ จันทสุทธิบวรสัญญาให้ทุนฯ/พสวท.ในประเทศnjunt@ipst.ac.th3262

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ดำเนินการและบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
  2. ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ดำเนินการและบริหารจัดการให้บุคลากรในโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. วิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี


ส่งข้อความถึงเรา