คณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา)

ประยุกต์แนวทางการแก้ปัญหาของโพลยาเพื่อพัฒนาการเขียนทางคณิตศาสตร์

การเขียนทางคณิตศาสตร์ (Writing in Mathematics) มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างไรกับการศึกษาคณิตศาสตร์ในทุกระดับ เหตุใดนักคณิตศาสตร์ศึกษาทั่วโลกจึงส่งเสริม และสนับสนุนให้ห้องเรียนคณิตศาสตร์ตระหนักและให้ความสำคัญกับที่มาของคำตอบเหล่านั้น และปฏิเสธที่จะยอมรับการจัดการเรียนการรู้คณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้นที่ตัวคำตอบเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างการสอนตัวประกอบและการแยกตัวประกอบในระดับประถมศึกษา

ตัวประกอบและการแยกตัวประกอบเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับนักเรียนที่จะต้องนำไปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ทั้งระดับพื้นฐานและระดับสูง ซึ่งการสอนเรื่องการแยกตัวประกอบจะมีกิจกรรมใดบ้างที่ผู้สอนจะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนำได้บ้าง

การวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาร้อยละด้วยผังงาน

การเรียนเรื่องร้อยละในระดับประถมศึกษานักเรียนจะต้องแสดงวิธีหาคําตอบ ของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ 2 – 3 ขั้นตอน การแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหา ก็เป็นการแสดงแนวคิด วิธีการ หรือขั้นตอนของการหาคําตอบของโจทย์ปัญหา ซึ่งนักเรียน อาจจะใช้การวาดภาพประกอบ เขียนเป็นข้อความด้วยภาษาง่ายๆ หรืออาจเขียนแสดงวิธีทําอย่างเป็น ขั้นตอน

การเปรียบเทียบเศษส่วนในระดับประถมศึกษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้บรรจุเนื้อหาเศษส่วนไว้ในรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเริ่มที่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนานาชาติ สำหรับเนื้อหาเศษส่วนได้มีการปรับเปลี่ยนโดยให้เริ่มเรียนการเปรียบเทียบเศษส่วนตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 3

ส่วนกลับของเศษส่วน

บทความนี้อธิบายและชี้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “ส่วนกลับของเศษส่วน” ซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของ สสวท.

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของสาขาวิชาคณิตศาสตร์

  • วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของโลก
  • อบรมครู ให้สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติ และเหมาะสมกับพัฒนาการทางการเรียนรู้ของนักเรียน
  • ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกทักษะ เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์สื่ออุปกรณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 2504, 2508

โทรสาร
0 2381 3853

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/math.ipst

สมเกียรติ เพ็ญทอง

ผู้อำนวยการ
สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
เบอร์ต่อ 2504
อีเมล spent@ipst.ac.th

เหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์

ผู้ชำนาญ
เบอร์ต่อ 2501
อีเมล mchai@ipst.ac.th

กชพร วงศ์สว่างศิริ

นักวิชาการ
เบอร์ต่อ 2502
อีเมล kwong@ipst.ac.th

ภีมวัจน์ ธรรมใจ

ผู้ชำนาญ
เบอร์ต่อ 2502
อีเมล btham@ipst.ac.th

เบญจมาศ เหล่าขวัญสถิตย์

นักวิชาการ
เบอร์ต่อ 2502
อีเมล blaok@ipst.ac.th

พรนิภา เหลืองสฤษดิ์

ผู้ชำนาญ กลุ่มอำนวยการ
เบอร์ต่อ 2503
อีเมล pleon@ipst.ac.th

ภัทรวดี หาดแก้ว

ผู้ชำนาญ
เบอร์ต่อ 2506
อีเมล phadk@ipst.ac.th

อุษณีย์ วงศ์อามาตย์

นักวิชาการอาวุโส
เบอร์ต่อ 2505
อีเมล auwon@ipst.ac.th

ละออ เจริญศรี

เจ้าหน้าที่อาวุโส
เบอร์ต่อ 2508
อีเมล lchar@ipst.ac.th

นวลจันทร์ ฤทธิ์ขำ

ผู้ชำนาญ
เบอร์ต่อ 2501
อีเมล nphom@ipst.ac.th

ณัตตยา มังคลาสิริ

นักวิชาการ
เบอร์ต่อ 2506
อีเมล nmang@ipst.ac.th

รณชัย ปานะโปย

นักวิชาการอาวุโส
เบอร์ต่อ 2501
อีเมล rpana@ipst.ac.th


ส่งข้อความถึงเรา