ผลประเมิน ITA สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้าระดับ AA

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คว้าระดับ AA  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้ผล ๙๕.๖๒ คะแนน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สรุปผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘๑.๒๕ คะแนน มีหน่วยงานภาครัฐร่วมประเมินทั้งสิ้น ๘,๓๐๐ หน่วยงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

โดย คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสวท. แจ้งผลคะแนน ITA ของ สสวท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับคะแนน ๙๕.๖๒ จัดอยู่ในระดับ AA ในส่วนของหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน จำนวน ๕๕ หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย ๙๓.๒๖

ข้อมูลคะแนน ITA ของ สสวท. เปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔

ปีงบประมาณคะแนนระดับ
๒๕๖๔๙๕.๖๒AA
๒๕๖๓๙๐.๗๓A
๒๕๖๒๙๑.๐๗A
๒๕๖๑๘๓.๑๐สูงมาก
๒๕๖๐๙๑.๓๕
๒๕๕๙๘๓.๗๓
๒๕๕๘๗๖.๙๖

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ