สสวท. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2566 (Thailand Junior Water Prize 2023)

สสวท. ประกาศรับสมัคร เยาวชนอายุ  15-19 ปี เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2566 (Thailand Junior Water Prize 2023)

 

กติกาการประกวด

      Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2023 เปิดรับสมัครผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/ต้นแบบ/แบบจำลอง ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน” (Water Conservation Innovation toward Sustainability)   ซึ่งปีนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ “Seeds of Change – Innovative Solutions for a Water Wise World” โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีผลลัพธ์ขั้นพื้นฐาน คือ ต้องเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/แบบจำลอง/ต้นแบบ (ศึกษารายละเอียดดังภาคผนวก ก) ซึ่งเป็นการแสดงผลพิสูจน์แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ อาจจะเป็นการประยุกต์แนวคิดที่มีอยู่แล้วหรือคิดค้นขึ้นมาใหม่ และสิ่งสำคัญจะต้องไม่ลอกเลียนแนวความคิดของผู้อื่นมาทั้งหมด โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในลักษณะเดียวกันนี้ในเวทีระดับประเทศ

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

          1.  นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

          2. มีสัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาจากหลักฐานการสมัคร)

          3. โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น

          4. สามารถส่งผลงาน ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)

หมายเหตุ หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติผู้เข้าประกวดข้างต้น สสวท.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวด Thailand Junior Water Prize


ลักษณะงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวด

         1.  เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่แสดงออกถึงนวัตกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรักษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับโลก

         2. เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือนำเอาผลงานจากการศึกษาหรือการดำเนินการของตนเองและผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด หากนำความคิดหรือผลงานตนเองและผู้อื่นมาดำเนินการ (ให้ระบุลงในหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายงานวิจัยให้ชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ต้องระบุ

               1) ที่มาของโครงการต้นแบบ

               2) จุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปจากโครงการเดิมอย่างละเอียด

         3. โครงการศึกษา/วิจัยนั้นๆ จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดทั้งในระดับประเทศหรือต่างประเทศมาก่อน ไม่ว่ามูลค่ารางวัลที่ได้รับมาจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม หรืออยู่ระหว่างการเข้าร่วมในเวทีอื่นๆ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

     1.  File แบบฟอร์มใบสมัคร Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2023 สามารถดูได้จากคู่มือการประกวด (ภาคผนวก ข)  และสามารถ download แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และฉบับย่อ ได้ที่   shorturl.at/elst7

    2. File จดหมายนำส่งผลงานวิจัย รายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด และครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัด โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง จำนวน 1 ชุด/ทีม

    3.  File สำหรับการประกวดฯ จำนวน 1 ชุด/ทีม (File ต้นฉบับที่แก้ไขได้ เช่น .docx หรือ .ppt และ .pdf)
        3.1  File รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน 20 หน้า) (ดังภาคผนวก ค)
        3.2  File รายงานวิจัยฉบับย่อ (ไม่เกิน 8 หน้า) (ดังภาคผนวก ง)
        3.3  File โปสเตอร์งานวิจัย  (ดังภาคผนวก จ)
        3.4  Clip VDO การนำเสนองานวิจัย (ไม่เกิน 3 นาที)  (ดังภาคผนวก ฉ)
        3.5  Clip VDO การทำงานของสิ่งประดิษฐ์ (ไม่เกิน 1 นาที) (ดังภาคผนวก ฉ)

 4. File หนังสือยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา และเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  จำนวน 1 ชุด/คน  ดาวโหลดเอกสารได้ ที่นี่

หมายเหตุ

        1. การจัดพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และฉบับย่อ พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ด้วยกระดาษ A4 จำนวน 5 ชุด/ทีม (ชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียนและจังหวัด

        2. การจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และฉบับย่อ ขอให้ผู้จัดทำระบุเนื้อหาตามหัวข้อ ใน ภาคผนวก ข และ ค ตามลำดับ

        3. การจัดทำโปสเตอร์ จัดทำตามรูปแบบในภาคผนวก ง

        4. การจัดทำ Clip VDO การนำเสนอ จัดทำตามรูปแบบในภาคผนวก จ

        5. เกณฑ์การตัดสินงานวิจัย ดัง ภาคผนวก ฉ

 

การรับสมัคร การประกวด Thailand Junior Water Prize 2023

–  ส่ง File  เอกสารการสมัคร จำนวน 1 ชุด/ทีม (File ต้นฉบับ และ PDF) ทาง Email: tjwp@proj.ipst.ac.th   (วงเล็บที่ชื่อเรื่อง “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2023”)  ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566

– ดาวน์โหลดคู่มือการประกวด แบบฟอร์มใบสมัคร และหนังสือยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล TJWP2023 ได้ ที่นี่ หรือ shorturl.at/elst7    

– ใบสมัครการประกวด Thailand Junior Water Prize (TJWP) 20223 (ภาคผนวก ข) สามารถส่งใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้

    1) E-mail: tjwp@proj.ipst.ac.th

    2) ลงทะเบียนการสมัครออนไลน์ ได้ที่ shorturl.at/beJQ8

– ดาวโหลด Poster Template ได้ ที่นี่


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content