สำนักบริหาร

 1. ควบคุมดูแล พัฒนาระบบ และวิธีปฏิบัติทางการเงินและบัญชี ให้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. บริหารจัดการ ตรวจสอบและดำเนินการบันทึกบัญชีของ สสวท.ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ และรายงานทางบัญชีต่างๆ ของ สสวท. ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามกำหนดเวลา
 5. รับ-ส่ง และจัดเก็บเอกสารทางการเงิน เอกสารลงบัญชี และใบสำคัญทางบัญชี ให้เป็นระบบ ถูกต้อง และปลอดภัย

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 5150 – 5160

โทรสาร
0 2381 0750

เว็บไซต์
fa.ipst.ac.th

 1. วางแผน พัฒนา ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และการคลังพัสดุให้ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท. ให้มีประสิทธิภาพ
 2. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุและบริการต่าง ๆ ของ สสวท. ตามความต้องการใช้งาน รวมทั้งการเบิกจ่าย เก็บรักษาพัสดุ เครื่องใช้ สำนักงานของ สสวท. ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 3. ติดตามการส่งมอบพัสดุและบริการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
 4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการกับ สสวท.
 5. เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ไว้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ปลอดภัย

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 5250 – 5256

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมล

 1. ศึกษา วิจัย และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สสวท.
 2. วางแผน ออกแบบ พัฒนา จัดหาบริหารจัดการ บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการระบบสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมและปลอดภัย
 3. วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน แผนดำเนินงาน รวมทั้งมาตรฐานการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสวท. เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล และประโยชน์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
 4. วิเคราะห์ ออกแบบระบบ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบสารสนเทศ เพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการและระบบบริหารจัดการ
 5. ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ข้อแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งาน
 6. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของ สสวท.

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1961
Helpdesk ต่อ 5358

โทรสาร
0 2381 7530

อีเมล
itdep@ipst.ac.th

 1. วางกรอบนโยบาย การปฏิบัติงานด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสื่อของ สสวท. รวมทั้งบริหารจัดการ ดำเนินการ และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ของ สสวท. อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 2. ให้ความรู้ และความช่วยเหลือ แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านการตลาด การจัดจำหน่ายสื่อของ สสวท. และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ สสวท.
 3. บริหารจัดการในส่วนอาคารหอพักและห้องประชุมของ สสวท.
 4. วางกรอบนโยบายการปฏิบัติและการแบ่งปันผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
 5. ผลักดันให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 5451

โทรสาร
0 2381 0750, 0 2392 3596

อีเมล
bookstore@ipst.ac.th

เฟซบุ๊ก
fb.com/ipstbookstore

เว็บไซต์
bookstore.ipst.ac.th

 1. จัดเตรียมเอกสาร ประสานงาน สนับสนุน ดำเนินการและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารของ สสวท. การประชุมผู้บริหาร การสัมมนาของ สสวท. ตลอดจนบันทึกรายงานการประชุม จัดเก็บเอกสารและข้อมูลการประชุมต่าง ๆ
 2. ดำเนินการรับ-จัดส่ง ลงทะเบียน และเก็บรักษาเอกสารของ สสวท. รวมทั้งร่างและจัดทำหนังสือที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ สสวท. ในส่วนกลาง (กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ)
 3. กลั่นกรองงานและข้อมูลการเสนอเรื่องให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณา รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สสวท. สำหรับการดำเนินงานของผู้บริหาร

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ฝ่ายบริหารทั่วไป: ต่อ 5550, 1056
ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ: ต่อ 5656

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดแนวนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ และยานพาหนะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท. อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ดำเนินงานและบริหารจัดการการบำรุงรักษาและการประกันภัยอาคาร สินทรัพย์เครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนสาธารณูปโภคภายในอาคาร เพื่อให้มีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
 3. บริการยานพาหนะแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ สสวท.รวมทั้งบำรุงรักษายานพาหนะ บริหารจัดการเกี่ยวกับงานทะเบียน การต่อทะเบียน และการประกันภัยยานพาหนะ
 4. บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยภายใน สสวท.

ส่งข้อความถึงเรา