ส่วนตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ใน สสวท. เกี่ยวกับการจัดการด้านการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุ้มค่าของงบประมาณและทรัพยากรที่ได้รับ รวมทั้งเสนอแนะมาตราการ วิธีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับระเบียบและแนวทางการตรวจสอบ
  2. สอบทานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน เอกสารหลักฐาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามระบบบัญชี ระบบการเงิน ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. พัฒนาระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสานงานการตรวจสอบบัญชีกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การรับรองบัญชีและการเงินของ สสวท. ในรอบปี รวมทั้งตอบบันทึกการสอบถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายต่าง ๆ และการปฏิบัติงานของ สสวท.

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 6250

อีเมล


ส่งข้อความถึงเรา