ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการ รวมทั้งให้ข้อแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันเกี่ยวกับการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน เอกสารหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  1. ตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันที่เกี่ยวกับการจัดการด้านการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุ้มค่าของงบประมาณและทรัพยากรที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
  2. สอบทานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน เอกสารหลักฐาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระบบบัญชี ระบบการเงิน ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. ติดตาม การทำงานของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันเสนอมาตรการแก้ไขปรับปรุง ตามที่ได้เสนอแนะให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวทางการตรวจสอบ เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
  4. ริเริ่มและพัฒนาระบบและระเบียบวิธีการปฏิบัติของการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
  5. ประสานงานการตรวจสอบบัญชีกับผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันในรอบปี และตอบบันทึกสอบถามการใช้จ่ายต่าง ๆ และการปฏิบัติงานของ สสวท.

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1122, 1125

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมล