สำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสวท. ดูแลรับผิดชอบ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุงและพัฒนา ให้ความร่วมมือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการผลิตสื่อดิจิทัลและต้นแบบอุปกรณ์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ ให้บริการและบริหารจัดการงานโสตทัศนศึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท. ตลอดจนกำหนดแนวทางและบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร ขยายการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบและช่องทางที่หลากหลายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. ส่งเสริม วิจัยและพัฒนา วิเคราะห์และปรับปรุง สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกลมกลืนกับหลักสูตรการเรียนรู้
 2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการออกแบบ ผลิต และตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ส่งเสริม ผลักดัน ให้มีการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน
 4. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำ บรรยาย เผยแพร่ข้อมูลและฝึกอบรม บุคลากรของสถาบัน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน พัฒนาวิชาการ หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ให้บริการและบริหารจัดการงานห้องสมุด

ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา

 1. ออกแบบและผลิต งานศิลป์ ภาพกราฟิกและอินโฟกราฟิก สื่อวีดิทัศน์ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้
 2. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการออกแบบและผลิต งานศิลป์ ภาพกราฟิกและอินโฟกราฟิก สื่อวีดิทัศน์ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง งานศิลป์ ภาพกราฟิกและอินโฟกราฟิก สื่อวีดิทัศน์ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน
 4. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและผลิตงานศิลป์ ภาพกราฟิกและอินโฟกราฟิก สื่อวีดิทัศน์ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. ส่งเสริมและให้คำปรึกษา แนะนำ บรรยาย เผยแพร่ข้อมูลและฝึกอบรม บุคลากรของ สสวท. ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถออกแบบ ผลิต หรือใช้ งานศิลป์ ภาพกราฟิกและอินโฟกราฟิก สื่อวีดิทัศน์ ในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน พัฒนาวิชาการ หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ให้บริการและบริหารจัดการงานโสตทัศนศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท.

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ส่วนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้: ต่อ 2405
ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา: ต่อ 3212
ห้องสมุด: ต่อ 3304

โทรสาร
ส่วนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้: 0 2391 7261
ห้องสมุด: 0 2382 3246

เว็บไซต์
ห้องสมุด: library.ipst.ac.th

 1. ส่งเสริม และดำเนินการวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้
 2. วิเคราะห์และปรับปรุงต้นแบบอุปกรณ์ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอน
 3. วิเคราะห์และปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการจำหน่ายเชิงพาณิชย์
 4. ประสานงานและดำเนินการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ สสวท.
 5. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ บรรยาย เผยแพร่ข้อมูลและสาธิตการสร้าง การใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 2102, 7000

โทรสาร
0 2381 4043

อีเมล

งานบริการสารสนเทศ

 1. ศึกษา วิจัย และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำมาพัฒนา หรือประยุกต์ใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สสวท. ให้ดียิ่งขึ้น
 2. วางแผน ออกแบบ พัฒนา จัดหา บริหารจัดการ บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมและปลอดภัย
 3. ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ข้อแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้งานระบบสารสนเทศ

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

 1. วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน แผนดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสวท.
 2. วางมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารนสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและข้อมูลด้านการบริหารจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเชื่มโยงฐานข้อมูล
 3. วิเคราะห์ ออกแบบระบบ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบสารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการและระบบบริหารจัดการ
 4. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของ สสวท.
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในหารพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. ศึกษาวิจัยและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาพัฒนาให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ สสวท.

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1243, 7002
Helpdesk ต่อ 7002, 7004

โทรสาร
0 2381 7530

อีเมล

 1. วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท.
 2. ดำเนินการเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม เอกสาร สื่อวัสดุต่าง ๆ และโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง และสื่อต่าง ๆ ในการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท.
 3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน หรือหน่วยงานอื่นและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท.
 4. กำหนดแนวปฏิบัติและวิธีการในการให้บริการข้อมูลและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อหน่วยงานภายนอกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อจากหน่วยงานและบุคลากรภายนอกสถาบัน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันเพื่อสนับสนุนข้อมูลของ สสวท. และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6. บริหารศูนย์ข้อมูลผู้ติดต่อของ สสวท. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินงานของ สสวท. ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สสวท.

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1111, 1114

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมล
[email protected]

เฟซบุ๊ก
fb.com/ipst.thaiเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะสมการสนับสนุนความปลอดภัยและการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเราท่านสามารถเลือก ตั้งค่า เพื่อปรับแต่งการยินยอมการใช้คุกกี้ได้ หรือกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท หรือคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้นี้ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องคุกกี้ชนิดนี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า