สำนักประเมินและนวัตกรรมทางการศึกษา

 1. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่มาตรฐาน ระบบ วิธีการ และเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. วิจัย ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่งเสริมและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ผลประเมินให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ดำเนินการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) รวมทั้งเผยแพร่ผลการวิจัย เครื่องมือวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้กับรัฐบาล ต้นสังกัด และสาธารณะ

โทรศัพท์
0 2392 4021

อีเมล

 1. วิจัย พัฒนา และปรับปรุง สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ รวมทั้งออกแบบและผลิต ภาพกราฟิกและอินโฟกราฟิก สื่อวีดิทัศน์ ประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้
 3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและผลิต สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ภาพกราฟิกและอินโฟกราฟิก สื่อวีดิทัศน์ เพื่อประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ส่งเสริมและให้คำปรึกษา แนะนำ บรรยาย เผยแพร่ข้อมูลและฝึกอบรม บุคลากรของ สสวท. ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถออกแบบ ผลิต หรือใช้ ภาพกราฟิกและอินโฟกราฟิก สื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งสามารถใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ให้บริการและบริหารจัดการงานห้องสมุด และงานโสตทัศนศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท.

โทรศัพท์
0 2392 4021

เว็บไซต์

เบญจพร วรรธนวหะ
ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (#เบอร์ภายใน 2250)
สมาชิกส่วนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตำแหน่ง#เบอร์ภายใน
เปียทิพย์ พัวพันธ์ผู้ชํานาญ กลุ่มวิชาการ2255
สุธิดา การีมีนักวิชาการอาวุโส2258
นวพล กาบแก้วนักวิชาการ2256
สุประดิษฐ์ รุ่งศรีนักวิชาการ2262
ฤดีภรณ์ ศรีตะโชติเจ้าหน้าที่อาวุโส2254
จิรวัฒน์ นิยะมะเจ้าหน้าที่2265
วรรษา เงินดีเจ้าหน้าที่2266
จิราภรณ์ เจริญยิ่งเจ้าหน้าที่2267

สมาชิกส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษาตำแหน่ง#เบอร์ภายใน
ศิริพล วุ่นพันธ์นักวิชาการอาวุโส2257
กัญญารัตน์ เพ็ชรตะกั่วเจ้าหน้าที่2260
ชลิต จงสำราญเจ้าหน้าที่2261
จิโรภาส โชติฉัตรชัยเจ้าหน้าที่2263
เทอด พิธิยานุวัฒน์เจ้าหน้าที่2264
ฐิติรัตน์ มากุลเจ้าหน้าที่2268
จักรจิตร คงคารัตน์เจ้าหน้าที่2269

สมาชิกห้องสมุด สสวท.ตำแหน่ง#เบอร์ภายใน
อนุชิต อารมณ์สาวะนักวิชาการอาวุโส2259
รัชนีกร มณีโชติรัตน์เจ้าหน้าที่อาวุโส2251
นิลุบล กองทองเจ้าหน้าที่อาวุโส2252
 1. ส่งเสริมและดำเนินการวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้
 2. พัฒนาและปรับปรุงต้นแบบอุปกรณ์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้ และการจำหน่ายเชิงพาณิชย์
 3. ประสานงานและดำเนินการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ สสวท.
 4. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำ บรรยาย เผยแพร่ข้อมูลและสาธิตการสร้าง การใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

โทรศัพท์
0 2392 4021

อีเมล


ส่งข้อความถึงเรา