ฝ่ายกฎหมาย

  1. วางแผน กำหนดกรอบการปฎิบัติเกี่ยวกับงานกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท. ให้มีประสิทธิภาพ
  2. ดำเนินงาน ร่าง จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง เกี่ยวกับงานสัญญา งานคดีและวินัย งานนิติกรรม งานกฏหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สสวท.
  3. ตรวจสอบ ตีความ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย สัญญา นิติกรรม หรือข้อตกลง หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีผลทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ สสวท.
  4. รวบรวม กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ สสวท.
  5. ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของ สสวท. ในการเข้าร่วมพิจารณาด้านกฎหมาย การฟ้อง ถูกฟ้องร้อง และการสอบสวน ดำเนินคดี

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1308, 1341

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมล