ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ

ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ของ สสวท. บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนด้านการบริหารโครงการ และด้านบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมายของ สสวท. และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนโยบายและแผน

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อสนับสนุนการกำหนดและปรับปรุงยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
 2. กำหนดแผนการดำเนินงานของสถาบันรวมถึงตัวชี้วัด
 3. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปแผนการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน
 4. จัดทำแผนงบประมาณของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน
 5. ประสานงานการดำเนินงานกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

งานติดตาม และประกันคุณภาพ

 1. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันและหน่วยงานภายในตามตัวชี้วัดที่กำหนด
 2. ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำรายงานเพื่อประเมินผลและตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบัน
 4. ดำเนินการ ติดตาม และควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในของสถาบัน
 5. วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสถาบัน
 6. ดำเนินการ ติดตาม และควบคุม เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องภายในสถาบัน
 7. ประสานงานการดำเนินงานกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 4150

โทรสาร

อีเมล
planandbudget@ipst.ac.th


ส่งข้อความถึงเรา