สำนักยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อสนับสนุนการกำหนดและปรับปรุงยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป้าหมายขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 2. กำหนดแผนการดำเนินงานของสถาบันรวมถึงตัวชี้วัด และรวบรวม วิเคราะห์ สรุปแผนการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน
 3. จัดทำแผนงบประมาณของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
 4. ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันและหน่วยงานภายในตามตัวชี้วัดที่กำหนด
 5. ดำเนินการ ติดตาม และควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในของสถาบัน
 6. วิเคราะห์ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดำเนินการ ติดตาม และควบคุม เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสถาบัน รวมทั้งให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสถาบัน

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 4150, 4157

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมล
planandbudget@ipst.ac.th

 1. วางแผน กำหนดกรอบนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร และการบริหารองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท.
 2. กำหนดตำแหน่งงาน วางแผนอัตรากำลัง ดำเนินการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งพนักงาน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 3. ดำเนินการและบริหารจัดการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน การสร้างความผูกพันในองค์กร และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงาน
 4. ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ สสวท.
 5. ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับสโมสร สสวท.
 6. ติดตามและประเมินผล เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 7. เสนอแนะ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวินัย และระเบียบพนักงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ของ สสวท. รวมถึงติดตามให้พนักงานปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบวินัยที่กำหนด และดำเนินงานตามขั้นตอน เกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง และวินัยพนักงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน
 8. เผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้ของ สสวท. ไปใช้ประโยชน์ อย่างแพร่หลาย

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 4250

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมล
hr@proj.ipst.ac.th

เฟซบุ๊ก
fb.com/hripstthailand

เว็บไซต์
hrod.ipst.ac.th

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 4250

อีเมล

เฟซบุ๊ก
fb.com/IPST.SpecialProjects

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำข้อมูลหรือโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการริเริ่มของ สสวท. รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท.
 2. ดำเนินการร่วมกับบุคลากรหรือหน่วยงานภายในและภายนอก สสวท. เพื่อดำเนินการในโครงการริเริ่มของ สสวท. ตลอดจนดำเนินการพัฒนาต้นแบบและถ่ายโอนงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 3. จัดทำเอกสาร สื่อวัสดุต่างๆ และโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง และสื่อต่าง ๆ ในการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท.
 4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน หรือหน่วยงานอื่น และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท.
 5. จัดทำข้อมูล หนังสือ หรือเอกสารต่างประเทศ รวมทั้งร่วมมือและประสานงานกับบุคลากรหรือหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ สสวท.
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำโครงการริเริ่มของ สสวท. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อจากหน่วยงานและบุคลากรภายนอกสถาบัน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันเพื่อสนับสนุนข้อมูลของ สสวท.และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สสวท.

ส่งข้อความถึงเรา