การทดลองเสมือนจริง Virtual Experiment 1.0 (VE 1.0)

โปรแกรมการทดลองเสมือนจริง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ใช้เทคโนโลยีการทดลองเสมือนจริง พัฒนาโปรแกรม Virtual Experiment 1.0 (VE 1.0)  ให้ครู นักเรียน และผู้สนใจ สามารถใช้ได้ฟรี เพื่อใช้เรียนรู้การทดลองฟิสิกส์ซึ่งโรงเรียนอาจมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ เวลา หรือไม่เชี่ยวชาญในการทดลอง หวังว่าการใช้โปรแกรมทดลองเสมือนจริงผ่านคอมพิวเตอร์ จะช่วยลดปัญหานักเรียนเรียนฟิสิกส์โดยขาดโอกาสทำการทดลอง โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจวิชาฟิสิกส์อย่างถูกต้องมากขึ้น

โปรแกรมการทดลองเสมือนจริงมีขั้นตอน หรือ วิธีการทดลองที่ง่าย ผู้เรียนสามารถศึกษาและทำการทดลองได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา มีคู่มือพร้อมวีดิทัศน์สาธิตวิธีทำการทดลองให้เข้าใจง่าย การทดลองสามารถแสดงค่าได้สมจริง พร้อมตารางบันทึกผล กราฟ เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลได้ครบครัน นอกจากนั้นยังสามารถศึกษาและทบทวนคู่กับการทดลองจริงได้อีกด้วย

โปรแกรมการทดลองเสมือนจริงมีจุดเด่นคือ ช่วยกระตุ้นความสนใจทำการทดลองด้วยรูปแบบสื่อที่ทันสมัย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry Process) จากการทดลองด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา  ลดความสิ้นเปลืองและความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์การทดลองจริง  ทั้งยังสามารถใช้จัดสอบปฏิบัติการทางฟิสิกส์ได้อีกด้วย

พร้อมกันนี้ โปรแกรมการทดลองเสมือนจริงยังสอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เล่ม 1 จำนวน 5 การทดลอง  เล่ม 2 จำนวน 10 การทดลอง เล่ม 3 จำนวน 3 การทดลอง เล่ม 5 จำนวน 1 การทดลอง ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 2 การทดลอง  


ส่งข้อความถึงเรา