เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ทำให้อาหารสุกได้อย่างไร?

🍳 หลักการทำงานของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำทำงานโดยให้กระแสไฟฟ้าสลับผ่านขดลวดที่อยู่ภายในเตา ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ส่งผลให้เกิดการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นในภาชนะโลหะ เกิดกระแสไฟฟ้าวน (eddy current) กลับไป-มาที่ก้นภาชนะ ตามความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ให้กับขดลวดภายในเตา ซึ่งกระแสไฟฟ้าวนนี้จะทำให้ภาชนะโลหะเกิดความร้อน


อย่างไรก็ดีภาชนะโลหะที่ใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมจึงจะนำมาใช้กับเตาชนิดนี้ได้ ย้อนกลับไปที่คำถามต้นเรื่อง “ถ้าตอกไข่ใส่บนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำโดยตรง ไข่จะสุกหรือไม่?

คำตอบคือ ไม่สุก เพราะ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำถูกหุ้มด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไว้ภายนอก ทำให้ไม่สามารถเกิดการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นได้เหมือนที่เกิดกับภาชนะโลหะ จึงไม่เกิดความร้อนขึ้น ไข่หรืออาหารต่าง ๆ จึงไม่สุกนั่นเอง


🍳 เรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ได้ในวีดิทัศน์ Project 14
>> https://proj14.ipst.ac.th/…/m6-phys-book5/phys-m6b5-013/

🍳 อ้างอิง
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)