การทดลองเสมือนจริง Virtual Experiment 2.0 (VE 2.0)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง โดยครู นักเรียน และผู้สนใจ สามารถใช้ได้ฟรี เพื่อใช้เรียนรู้การทดลองฟิสิกส์ซึ่งอาจมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ เวลา หรือไม่เชี่ยวชาญในการทดลอง หวังว่าการใช้โปรแกรมทดลองเสมือนจริงผ่านคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจวิชาฟิสิกส์อย่างถูกต้องมากขึ้น โปรแกรมการทดลองเสมือนจริง Virtual Experiment 2.0 (VE 2.0) โมดูลแสง ประกอบด้วย 6 กิจกรรมดังนี้

  1. การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง
  2. การหาความยาวคลื่นแสง โดยใช้สลิตเดี่ยวและสลิตคู่
  3. การใช้เกรตติง เพื่อหาความยาวคลื่นของแสง
  4. การใช้เกรตติง เพื่อหาความยาวคลื่นของเลเซอร์
  5. การหักเหของแสง
  6. การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน
เลือกกิจกรรมที่สนใจ
เลือกหัวข้อที่สนใจ
กรอกข้อมูล