จอห์น ดอลตัน บิดาแห่งทฤษฎีอะตอมสมัยใหม่

ในปี พ.ศ. 2346 จอห์น ดอลตัน (John Dalton) นักเคมี นักฟิสิกส์ และนักอุตุนิยมวิทยาชาวอังกฤษ ชาวอังกฤษได้เสนอทฤษฎีอะตอม เพื่อใช้อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมวลของสารก่อนและหลังทำปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

  1. ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ อนุภาคเหล่านี้เรียกว่า อะตอม ซึ่งแบ่งแยกและทำให้สูญหายไม่ได้
  2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน เช่น มีมวลเท่ากัน แต่จะมีสมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น
  3. สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดทำปฏิกิริยาเคมีกันในอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวน้อย ๆ

นอกจากดอลตันจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมแล้ว เขายังมีผลงานและเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย และนี่คือ…

5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “จอห์น ดอลตัน”

  1. ทฤษฎีอะตอมของดอลตันเป็นรากฐานสำคัญของเคมีสมัยใหม่และบางส่วนของทฤษฎีที่เขาคิดค้นยังคงมีการใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
  2. ดอลตันเป็นคนแรกที่เผยแพร่เอกสารงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ “ตาบอดสี” ซึ่งศึกษาจากข้อบกพร่องในการมองเห็นที่เขาเป็นอยู่
  3. เขาเป็นผู้คิดค้นกฎความดันย่อยของดอลตัน (Dalton’s law of partial pressures)
  4. John Frederic Daniell นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษยกย่องให้เขาเป็น “บิดาแห่งอุตุนิยมวิทยา”
  5. ดอลตันอาจเป็นนักวิทยาศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวที่มีผู้สร้างปฏิมากรรมปูนปั้นให้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่

ข้อมูลอ้างอิง
1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ม.4 เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ม.5 เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content