คณิตศาสตร์ (มัธยมศึกษา)


แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์) สอดคล้องกับหนังสือเรียนหลักของ สสวท. ตามหลักสูตรฯ 60 เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกฝนเพิ่มเติมกับโจทย์ปัญหาในรูปแบบที่หลากหลาย

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดนี้ เหมาะสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมของนักเรียนที่ต้องการเน้นคณิตศาสตร์และอาจใช้เป็นหนังสือสำหรับรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ต้องการเน้นคณิตศาสตร์ หรือผู้เข้าค่ายอบรมเข้มคณิตศาสตร์โอลิมปิก

แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์) สอดคล้องกับหนังสือเรียนหลักของ สสวท. ตามหลักสูตรฯ 60 เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกฝนเพิ่มเติมกับโจทย์ปัญหาหลากหลาย พร้อมเฉลยแบบละเอียด

ท่านสามารถรับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของ สสวท. ได้ที่ YouTube Channel: Math IPST

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของสาขาวิชาคณิตศาสตร์

  • วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของโลก
  • อบรมครู ให้สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติ และเหมาะสมกับพัฒนาการทางการเรียนรู้ของนักเรียน
  • ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกทักษะ เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์สื่ออุปกรณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

โทรศัพท์
0 2392 4021 ต่อ 1451 – 1464

เฟซบุ๊ก
fb.com/math.ipst

อ.ดนิตา  ชื่นอารมณ์
รักษาการผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
สมาชิกตำแหน่งเบอร์ภายใน
ปฐมาภรณ์  อวชัยผู้ชำนาญ1455
วรนารถ  อยู่สุขผู้ชำนาญ1461
ดร.พิลาลักษณ์  ทองทิพย์นักวิชาการอาวุโส1454
อัมริสา  จันทนะศิรินักวิชาการอาวุโส1458
ดร.อลงกต  ใหม่ด้วงนักวิชาการอาวุโส1451
ดร.ศศิวรรณ  เมลืองนนท์นักวิชาการอาวุโส1453
จันทร์นภา  อุตตะมะนักวิชาการอาวุโส1462
ดร.สุธารส  นิลรอดนักวิชาการอาวุโส1460
สิริวรรณ  จันทร์กูลนักวิชาการอาวุโส1457
ภิญญดา  ดำด้วงนักวิชาการอาวุโส1464
พัฒนชัย รวิวรรณนักวิชาการ1463
วนิดา  สิงห์น้อยผู้ชำนาญ (กลุ่มอำนวยการ)1459
ปิยาภรณ์  ทองมากเจ้าหน้าที่อาวุโส1456


ส่งข้อความถึงเรา